ANTÉNA SE ZPĚTNOU VAZBOU

Podívejte se na obrázek. Vlevo je znázorněn vodič (prvek antény) s proudem I a siločárami odpovídajícího magnetického pole, obě tyto hodnoty jsou přímo úměrné. Takže pokud zesílíme pomocí zpětné vazby proud M krát, tak stejnou měrou zesílí napětí magnetického pole H ve všech bodech v prostoru.

Poblíž zářiče (antény) lze nalézt místo, kde  napětí vnějšího (přijatého) signálu a vlastního pole antény jsou si rovny. Na hranici blízké oblasti pole (reactive near-field region) je možno nalézt místo, kde napětí vnějšího (přijímaného) a vlastního pole jsou si rovny. Blízká oblast pole je oblast v bezprostřední blízkosti antény. Elektromagnetické pole v této oblasti nemá ještě charakter elektromagnetické vlny. Fázová rychlost, tj. rychlost pohybu siločar od zdroje je větší než rychlost přenosu energie. Blízká oblast pole se nachází v prostoru mezi anténou a koulí o poloměru

Kde λ je vlnová délka a D největší rozměr antény. Výkon v této oblasti je vyzářen a antény a celý navrácen do antény, jde tedy jen o výměnu jalového výkonu. Poyntingův vektor zde má nulovou hodnotu.

Je zřejmé, že při konstantním vnějším poli budou odstraněny hranice blízké zóny a objem vlastního pole se bude zvyšovat. Současně s tím vzrůstá efektivní absorpční plocha antény a tím se zvyšuje i síla přijímaného signálu. Na pravé straně obrázku je znázorněno schéma jednoduché zpětné vazby magnetické antény dle CQ-QRP # 23.

Doporučuji ke studiu: О ближнем поле приемной антенны. "CQ-QRP" № 8