VÝPOČET LADĚNÉHO OBVODU

Při návrhu vysokofrekvenčních obvodů přijímačů nebo oscilátorů často potřebujeme sestavit laděný obvod LC tak, aby byl přeladitelný v zadaném rozsahu kmitočtů. Velice snadno se toho dá docílit použitím dodatkových kondenzátorů, viz obrázek.

Dále je uveden výpočet kapacit těchto dodatkových kondenzátorů.

Nejprve musíme určit potřebnou minimální a maximální hodnotu kapacity obvodu С1-С2-СЗ pomocí vzorečků:

С mах = 1 / 4 • π² • L • F² min — С4;

C min = 1 /4 • π² • L • F² max – C4,

Kde Сmах a C min je příslušná maximální a minimální kapacita obvodu, vyjádřená ve Faradech (F)

L je indukčnost cívky obvodu v Henry (H)

F max a F min – hraniční kmitočty požadovaného rozsahu.

C4 – kapacita ve Faradech (F)

Při zadaných hodnotách СЗ, С4, L, a vypočtených hodnotách Cmin a Cmax, je kapacita kondenzátoru C2 dána vztahem:

√B2 - C2 = A - B,

ale nejprve musíme najít hodnoty A a B dle vzorce:
А = С3mах • C3min – C min • Cmах • (С3mах - C3min) / (Сmах-Cmin);

В = (C3min + С3mах) / 2;

kde S3max a C3min - maximální a minimální kapacita proměnného kondenzátoru ve Faradech (F)
Kapacita kondenzátoru C1 se vypočítá podle vzorce:
C 1 = 1 / [1 / -1 Cmin / (C2 + C3min)].

Zjednodušený vzorec pro orientační výpočet indukčních cívek a tlumivek:
Pro cívky, které nemají jádro, počet závitů N = 32√L / D,
kde L - indukčnost v uH,
D je průměr kostry v mm.

Viz také http://varikap.ru/raschet-kontura-nastrojki/#more-186