SENZOROVÁ TLAČÍTKA

Senzorový spínač s tyristorem

Dotykové spínání usnadňuje obsluhu u mnoha výrobků spotřební elektroniky. Senzorové jednotky jsou obvykla řešeny s integrovanými obvody, ale ve zjednodušené a hlavně levnější verzi můžeme použít ke konstrukci senzorových spínačů tranzistory a tyristory. Funkce obvodu je následující: Po přemostění plošek senzorového čidla prstem se otevřou tranzistory T1 a T2 a sepne tyristor a žárovka se rozsvítí (případně sepne relé). Tyristor zůstane sepnutý i po oddálení prstu. Obvod lze přerušit pouze odpojením napájení, tedy pomocí vypínače Vyp. Této varianty můžeme použít i ke hlídání různých objektů.

Senzorový spínač se třemi tranzistory.

Porovnáme-li toto zapojení s předešlým, je patrná změna pouze v náhradě tyristoru třetím tranzistorem. Opět se jedná o přímo vázaný zesilovač, který však nezabezpečuje trvalé sepnutí zátěže. Tato odlišnost vyplývá ze základního rozdílu mezi tranzistorem a tyristorem zapojených jako spínače. Po oddálení prstu tedy žárovka zhasne. Pomocí tohoto zapojení můžeme realizovat vypnutí tyristoru v předchozím zapojení (nemusíme vypínat napájení).

Podmínkou je ovšem použití tranzistorů stejné vodivosti ve „spínači“ i v „tlačítku“. Propojení obou zařízení bychom provedli vypuštěním žárovky v tranzistorovém senzorovém spínači a připojením kolektoru T3 na anodu tyristoru.

Pokud se žárovka nerozsvítí na lehký dotek prstu, je třeba na dotykové plochy přitlačit nebo navlhčit prst.

Senzorový spínač – vypínač verze 1.

V klidovém stavu jsou všechny tranzistory zavřené, zařízením protéká jen velmi malý zbytkový proud. Pokud nyní navolíme funkci ZAP, senzorem proteče proud do tranzistoru T2, ten otevře tranzistory T2, T3 a T4, přičemž napětí na kolektoru T4 poklesne. Proud procházející přes R3 úplně otevře tranzistory T3 a T4 a žárovka se rozsvítí. Když nyní dotykem prstu navolíme funkci VYP, otevře se tranzistor T1 který přivede na bázi tranzistoru T3 kladné napětí, a tranzistory T3 a T4 se uzavřou. Tím napětí na kolektoru tranzistoru T4 a na bázi tranzistoru T3 stoupne, proud klesne a žárovka zhasne.

Senzorový spínač – vypínač verze 2.

Také tento obvod využívá vodivosti pokožky pro přivedení malého proudu k Darlintonovu páru tranzistoru T2 a T3 k sepnutí výstupního tranzistoru T4. Z tranzistoru T4 je připojeno obvodem „zpětná vazba“ malé napětí na vstup ZAP, které slouží k přidržení sepnutého obvodu, takže i po oddálení prstu od senzoru, zůstává obvod stále aktivován.

Pokud chceme obvod vypnout, dotkneme se prstem senzoru VYP, čímž se aktivuje tranzistot T1 který vyzkratuje bázi tranzistoru T2, tedy „sebere“ mu malé přídržné napětí od zpětné vazby a obvod vypíná.