RŮZNÁ NAPĚTÍ

Neboli návod jak získat různá stejnosměrná napětí při použití transformátoru s jedním sekundárním vinutím. Takže například předpokládejme, že máme k dispozici klasický stejnosměrný zdroj s transformátorem, podle obrázku 1 s výstupním napětím 15,5V. Jak ale z tohoto zapojení získat ještě další výstupní napětí?

Obvykle se v těchto případech přivine na transformátor ještě jedno sekundární vinutí, což je však dosti pracné, ale zvláště – málokdy to bývá uskutečnitelné. Ale není to zase takový problém, můžeme jej řešit třeba tak, že použijeme ještě jeden usměrňovač, který můžeme použít jak pro získání zvýšeného napětí, tak i pro získání záporného výstupního napětí.

Obr. 1. Zapojení klasického transformátorového napájecího zdroje bez stabilizace.

Jako příklad zde uvádím klasický transformátorový napájecí zdroj, s transformátorem který umožňuje ze střídavého síťového napětí 230V získat sekundární napětí 11V, které po usměrnění diodovým můstkem bude dodávat stejnosměrné napětí 15,5V, podle 11x20,5=15,5 (údaj pro napětí naprázdno – bez zatížení). Zvlnění výstupního napětí je vyhlazeno R-C filtrem, kde R je výstupní impedance usměrňovače a C je filtrační kondenzátor C1.

Na obrázku 2 je uvedeno schéma transformátorového napájecího zdroje, který mimo základního výstupního napětí +15,5V dovoluje získat ještě i vyšší výstupní napětí +31V. Je zde použit usměrňovač se zdvojováním napětí s diodami D5 a D6, oddělovacím kondenzátorem C2 a filtračním kondenzátorem C3.

V případě, že by anoda diody D5 byla připojena ke společnému vodiči, pak by na výstupu usměrňovače bylo napětí +15,5V, ale jelikož je anoda diody D5 připojena k výstupu základního usměrňovače, tak se obě výstupní napětí sečtou a na výstupu se objeví napětí +31V.

Nevýhodou tohoto systému je závislost výstupního napětí druhého usměrňovače na stupni zatížení základního, pokud bude výstupní napětí +15,5V kolísat, současně s tím bude kolísat i druhé výstupní napětí +31V, ale tato závislost může být v některých případech užitečná.

Obr. 2. Získání zdvojeného výstupního napětí.

Na obrázku 3 je uvedena alternativní verze usměrňovače se zdvojovačem napětí, v tomto zapojení zvýšené výstupní napětí mnohem méně závisí na hodnotě základního napětí.

Obr. 3. Druhá verze získání zdvojeného výstupního napětí.

Pro získání záporného výstupního napětí (viz obrázek 4) je opět použit usměrňovač se zdvojováním napětí, ale s tím rozdílem, že zde jsou všechny přidané součástky zapojeny s opačnou polaritou, takže se na jeho výstupu objeví záporné napětí –15,5V.

Obr. 4. Získání záporného výstupního napětí pomocí zdvojovače napětí.

Ve všech výše uvedených schématech na obrázcích 2 až 4 je kondenzátor C2 zapojen do série se sekundárním vinutím transformátoru, takže maximální výstupní proud druhého napětí do zátěže  bude záviset na hodnotě kapacity tohoto kondenzátoru. Pro získání nižšího výstupního napětí je možno použít integrované stabilizátory typu 78xx (např. 7805, 7812 atd) v klasickém zapojení, jen nesmíme zapomenout připojit na jejich výstup blokovací kondenzátory, které chrání stabilizátory před rozkmitáním.

Všechny tyto přídavné obvody je možno použít současně, takže je možno z jednoho napájecího zdroje získat výstupní napětí +15,5V, 31V a –15,5V.

Zpracováno podle http://zpostbox.ru/