Potlačování poruch v přijímači

Potlačování poruch v přijímači.

Všeobecné zásady.

Rušení, vyskytující se v krátkovlnných pásmech jsou velmi nepříjemné a občas jsou i překážkou při bezdrátovém přenosu informací. Bohužel není dosud znám univerzální způsob, jak je dokonale potlačit. Byly však vypracovány metody, kterými lze rušení potlačit alespoň částečně. Tomu je třeba rozumět tak, že určité protiporuchové zařízení může sice potlačit téměř dokonale některé druhy poruch nebo poruchy přicházející do přijímače určitou cestou, přitom je však neúčinné vůči poruchám jiného druhu nebo proti poruchám přicházejícím odjinud. Jako příklad lze uvést síťový protiporuchový filtr, který může dokonale zamezit průchod poruch ze sítě do přijímače, avšak naprosto nedokáže potlačit poruchy přicházející z antény. K potlačování poruch se proto v přijímačích používá kombinace několika různých zařízení pro potlačování poruch.

Metody potlačování poruch lze rozdělit do tří skupin.

         a) potlačování poruch mimo přijímač(například odrušením elektrických zařízení, zvětšením výkonu vysílače, použitím směrových antén);  poruchy způsobované jiskřením točivých elektrických strojů lze značně  zmírnit připojením kondenzátoru s kapacitou asi 0,1uF až 0,5uF mezi kartáče a kostru stroje.

         b) potlačování poruch vhodnou volbou přenosu (například FM),  tato metoda předpokládá i odpovídající koncepci řešení přijímače.

         c) potlačování poruch které již vnikly do přijímače, různými dodatkovými zařízeními.

V dalším výkladu si všimneme jen třetí metody potlačování poruch, protože předpokládá provedení určitých úprav v přijímači, který je jinak docela schopen provozu. Ve sdělovacích přijímačích se k potlačování poruch podle třetí metody používá elektrostatického stínění mezi cívkami vstupního obvodu, síťových filtrů a elektronických ztišovačů a omezovačů poruch. Jedno z řešení z předpotopních dob je popsáno na http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ruseni_prijmu.htm

Faradayovo elektrostatické stínítko.

K zmenšení přenosu poruch přiváděných anténou lze použít Faradayova elektromagnetického stínítka vloženého mezi anténní cívku a cívku prvního laděného obvodu přijímače. Stínítko zabraňuje průchodu elektrického pole z jedné cívky na druhou, avšak nemá vliv na postup magnetického pole. Jinými slovy, stínítko zamezuje kapacitní vazbu mezi cívkami, a tím zmenšuje přenos tech poruch, které se nepodílejí na modulaci nosné vlny přijímaného signálu.

Faradayovo stínítko je tvořeno skupinou paralelních, vzájemně izolovaných, avšak na jednom svém konci spojených vodičů. Spojení vodičů je uzemněno. Tak vznikne účinné stínění elektrického pole, avšak protože jsou vodiče vzájemně izolovány a na jednom (protějším) konci rozpojeny, nemůže v nich napětí indukované magnetickým polem způsobit tok proudu, který je nutným předpokladem pro magnetické stínění nemagnetickými látkami.

Faradayovo stínítko - konstrukční provedení

Způsob použití stínítka.

Konstrukční provedení a způsob použití stínítka mezi cívkami je na předchozích obrázcích. Aby bylo stínítko pevné a neměnila se vzdálenost mezi vodiči, vine se na tenkou izolační destičku (laminát, plexi, novodur atd) holým měděným drátem průměru asi 0,6 mm se stoupáním rovněž 0,6 mm a na jednu hranu destičky se přiloží nosný drát průměru asi 1,2 mm. Po navinutí se vinutí na jedné straně destičky přilepí izolačním lakem a jednotlivé dráty se připájejí k nosnému drátu. Dráty na druhé straně destičky se pak odstřihnou. Popis výroby stínítka viz také v The Radio Amateurs Handbook, West Harford, Conn., ARRL 1950.

Ještě poznámka z praxe, pro ty méně zkušené, jak dodržovat požadované  stoupání (rozteč mezi dráty), například na zde uvedených 0,6 mm – no prostě vineme dvěma dráty současně a po dokončení jeden z nich odvineme.

Síťové filtry.

Poruchy přicházející ze sítě lze téměř úplně potlačit síťovým filtrem zapojeným mezi síťový přívod a transformátor napáječe. Většinou postačí filtry popsané v článku http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/protiporuch.htm nebo dokonalejší podle http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/sitovy_filtr.htm nebo podle http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/filtr_sit_poruch.htm. Takový síťový filtr je ovšem účinný jen proti poruchám vysokofrekvenčního charakteru. K potlačování nízkofrekvenčních poruch, bručení, atd, je třeba použít tlumivek se železným jádrem a kondenzátorů větší kapacity.

Důležité je, aby síťový filtr nebyl sám vystaven působení poruch a aby se z něho poruchy neindukovaly do obvodů přijímače. Proto musí být vždy důkladně stíněn. Z téhož důvodu není vhodné zařazovat filtr do síťového přívodu daleko od přijímače, nýbrž v jeho největší blízkosti.

ZTIŠOVAČE PORUCH.

Ztišovač poruch je elektronické zařízení, které po dobu trvání silné impulsové poruchy částečně nebo zcela potlačuje zesílení přijímače. Působení zařízení lze ovládacím prvkem na panelu přijímače nastavit tak, aby ztišování přijímače nastalo jen tehdy, překročí-li amplituda poruchového impulsu určitou, předem stanovenou velikost. Protože šířka (doba trvání) poruchového impulsu bývá obvykle mnohem menší než šířka mezery mezi následujícím impulsem, neprojevuje se činnost ztišovače při příjmu rušivě. Takovéto zařízení potlačuje účinně impulsové poruchy a v typickém případě silných poruch od zapalovacího zařízení automobilu bylo dosaženo zlepšení poměru signálu k šumu až o 30 dB.

Popis tohoto zařízení se již poněkud vymyká z jednoduchosti popisů na  těchto stránkách, zájemci si však mohou nalézt bližší podrobnosti buď na internetu pomocí Google, nebo rovnou v připojených odkazech.

Převzato z:

Rudolf Major: Krátkovlnné sdělovací přijímače, strana 234 a další.

Doporučuji k dalšímu studiu:

Odstranění poruch při příjmu SV – KV

http://radio-teca.ru/antenny/istochniki-vozniknoveniya-i-puti-proniknoveniya-pomex/ustranenie-pomex-priemu-v-diapazonax-sv-kv

POTLAČENÍ PORUCH OD VKV STANIC

http://radio-teca.ru/antenny/istochniki-vozniknoveniya-i-puti-proniknoveniya-pomex/ustranenie-pomex-ot-ukv-stancij

Potlačení průmyslových poruch

http://www.ruqrz.com/?p=5548

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL

THE MITIGATION OF RADIO NOISE AND INTERFERENCE FROM ON-SITE SOURCES

at

RADIO RECEIVING SITES