RÁMOVKA DO OKNA

Rozměry standardního okenního otvoru v paneláku umožňují do něj umístit rámovou magnetickou anténu pracující na třech amatérských pásmech – 160, 80 a 40 metrů. Ale dosažení uspokojivého přizpůsobení při práci na všech těchto pásmech je problematické, jelikož je na její konstrukci závislé její vstupní impedance (v napájecích bodech) která se mění při změně pásma, což vyžaduje vždy další dodatečné přizpůsobení.

Na prvním obrázku jsou znázorněny vstupní impedance této antény, v bodě 1 je vstupní odpor velice malý, pouze několik ohmů, a při trojnásobné změně kmitočtu se může teoreticky změnit až devětkrát.

Ve vstupním bodě 3 je impedance značně velká, řádově kiloohmy. V bodě 2 je impedanci již přijatelnější, blíží se k hodnotě kolem 100 ohmů, a zde je tedy možno snadno a jednoduše připojit napájení přes širokopásmový transformátor (balun) 1:1.

Při změně pracovního kmitočtu antény, se jeho vstupní impedance bude v bodech 2 a 3 také měnit, řádově 2 až 3 krát, ale při použítí jednoduchého transformátoru pro napájení antény se tento nedostatek částečně vyrovná. Testovaná anténa podle obrázku 2 byla upevněna na okně pomocí připínáčků (chyba, nefunguje u plastových oken).

Transformátor byl navinut na feritovém toroidu s permeabilitou 600 z vychylovacích cívek barevného televizoru, jak je znázorněno na předešlém obrázku. Vinutí připojené k anténě má 12 závitů vodičem, který byl použit jako anténa (čili tvoří součást antény) z měděného izolovaného vodiče o průměru 1,5 mm. Druhé vinutí opět 12 závitů bylo provedeno ze souosého kabelu, u něhož byla odstraněna vnější izolace v délce cca 1 cm (viz obrázek), po připájení středního vodiče spoj omotáme izolepou.

Anténa je rozložena podle druhého obrázku, na jednom konci parapetu je transformátor a na druhém konci ladicí kondenzátor. Ten je upevněn na izolační destičce z umělé hmoty (polystyren, laminát, atd.) a jeho hřídelka je prodloužena další dielektrickou hřídelkou, aby byl eliminován vliv kapacity obsluhy na naladění antény. Co se týče kondenzátoru, ve vzorku byl použit kondenzátor používaný ve školních fyzikálních laboratořích. Jinak doporučuji použít větší vzduchový kondenzátor ze staršího rozhlasového přijímače (mívaly kapacitu kolem 500 pF) u kterého vyškubneme každou druhou rotorovou i statorovou desku. Tím docílíme toho, že mezera mezi deskami je kolem 2 mm a vydrží tedy i poměrně vysoké napětí a kondenzátor má maximální kapacitu kolem 200 pF.

V následující tabulce je uvedena potřebná kapacita kondenzátoru pro různé rozsahy naladění antény. Vzhledem k tomu, že maximální kapacita výše uvedeného ladicího kondenzátoru je kolem 200 pF, použijeme pro práci na 160 metrech přídavný paralelní kondenzátor připojený například pomocí krokodýlků.

Pásmo metrů

160

80

40

Kmitočet MHz

1,9

3,6

7,05

Kapacita pF

330

180

20

Pro kontrolu zda je anténa naladěna do rezonance použijeme běžnou menší doutnavku, připojenou jedním vývodem k hornímu konci ladicího kondenzátoru. Při napájení souosým kabelem 75 ohmů (je levnější, někdy i zdarma, má menší útlum) je poměr stojatých vln (SWR)  na všech pásmech pod 1:2. Anténa s popsaným kondenzátorem a transformátorem je schopna pracovat s výkony do 200 W. Vzhledem k tomu, že anténní vodič je umístěn na vnitřní straně okenního rámu, v místnosti, a ladicí kondenzátor i transformátor mohou být vhodně maskovány (pomocí závěsů, krabičky a podobně), může být tato anténa klasifikována jako neviditelná. Ovšem pozor na jednu věc. Musím všechny zájemce o tuto anténu upozornit, že při jejím provozu s vysílačem, pokud je v téže místnosti jako televizor, může docházet k TVI (rušení televize).

Směrová charakteristika závisí na rozmístění různých vodivých objektů v místnosti, a je vhodné ji změřit experimentálně. S největší pravděpodobností bude hlavní lalok směřovat vzhůru, takže i s malým výkonem lze pracovat se stanicemi vzdálenými až 1 000 km. Při umístění v horních patrech domů je možno také navazovat spojení díky slabším bočním lalokům.

Ve srovnávacím testu této antény s anténou LW o délce 41 metrů, ztrácí cca 3 až 5 stupňů S. Takže tato anténa ve vhodná k použití tehdy, nemáme-li možnost natáhnout pořádnou, případně jako záložní v případě náhlého výpadku hlavní antény. Vzhledem k tomu, že anténa je umístěna uvnitř místnosti, nemůže dojít k jejímu poškození počasím a lidskými faktory.

Zpracováno dle http://www.votshema.ru/