ZÁKLADNÍ POČÍTÁNÍ KOLEM RÁDIA

V průběhu návrhu konstrukce elektronických zařízení se vyskytuje celá řada výpočtů, jednodušších i složitějších.

Nejprve se zkusíme podívat na ty úplně základní výpočty. Hodnoty kapacity kondenzátorů, stejně jako hodnoty odporů mají standardizované hodnoty (viz řada hodnot E6, E12, E24), ale někdy je zapotřebí použít nestandardní hodnoty. Jak se dostat z této situace? Jednoduše, například u odporů použijeme dva nebo více odporů běžných hodnot, a spojíme je tak, abychom dostali požadovanou hodnotu.

Spojování odporů.

Použijeme-li vzoreček 1a můžeme určit hodnotu odporů spojených do série (za sebou), nebo podle 1b spojených paralelně (vedle sebe). Při sériovém spojení se jejich hodnoty sečítají, kdežto  při paralelním spojení je výsledná hodnota vždy menší, než hodnota nejmenšího z nich. U obou těchto způsobů zapojení se zvětšuje dovolený ztrátový výkon. Kromě toho, při paralelním zapojení může procházet bez poškození větší proud.

Spojování kondenzátorů:

Při spojení kondenzátorů do série (2a) je výsledná kapacita vždy menší, než kapacita nejmenšího z nich. Při paralelním zapojení dvou nebo více kondenzátorů (2b) bude výsledná kapacita rovna jejich součtu.

Reaktance.

Při práci se střídavým proudem je někdy nutné zjistit reaktanci kapacit a indukčností. Reaktance kondenzátoru se dá zjistit podle vzorce (3):

Reaktanci cívky v obvodu střídavého proudu nám určí vzorec (4):

Laděné obvody.

Příklad malinko složitějších (ale zato velice často používaných) výpočtů si můžeme ukázat třeba na metodě výpočtu laděných obvodů.

Jako při každých výpočtech musíme nejprve znát vstupní údaje. Předpokládejme, že chceme vypočítat kmitočet laděného obvodu s pevně danou kapacitou kondenzátoru a indukčností cívky. Takže dejme tomu, že kapacita kondenzátoru je 10 pF (pikofarad) a indukčnost cívky je 10 uH (mikrohenry). A pustíme se do výpočtu podle vzorce 5a,

a podle něj zjistíme, že je 15900 kHz (kilohertz), čili 15,9 MHz (megahertz).

Pro výpočet indukčnosti cívky laděného obvodu potřebujeme znát kmitočet a kapacitu, počítáme pak podle vzorce 5b:

Podobně pro výpočet kapacity kondenzátoru potřebujeme znát kmitočet a indukčnost, počítáme pak podle vzorce 5c:

Pro všechny tyto vzorce (5a, 5b, 5c) platí, že kmitočet zadáváme v kilohertzích, kapacitu v pikofaradech a indukčnost v mikrohenry.

Podrobněji v http://www.radiocon.net/