Čj. 27269/2005-613        

 

Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

 

Forma otázek a správných odpovědí je zpracována podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech). 

 

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

 

(1) Průkaz HAREC operátora třídy A

(podle § 2 písm. h) vyhlášky)

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační předpisy:

 

a)             Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

1.    Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:

- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia

2.    Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:

- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v amatérských pásmech

3.    Obecná ustanovení Radiokomunikačního řáduMezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:

- i amatérské služby

4.    Maximální výstupní výkon amatérských stanic stanovuje:

- národní povolovací orgán

5.    Krátkodobé vysílání držitele oprávnění amatérské služby z území jiného státu závisí   na:

- povolovacím orgánu navštíveného státu

6.    Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):

- 1

7.    Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:

- různý

8.    Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:

- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof

 

9.    Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:

- národní povolovací orgán

10.    Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

11.    Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:

- třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q

12.    Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:

- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

13.    Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

14.    Česká republika má přiděleny série volacích značek:

- OKA až OKZ a OLA až OLZ

15.    Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:

- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby

16.    Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:

- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

 

b)             Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

1.    Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:

- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby

2.    V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:

- prefixu navštívené země podle Doporučení T/R 61-01, odděleného znakem „/“ od vlastní volací značky

3.    Držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  a telekomunikačních správ (CEPT) může ze zahraničí vysílat nepřetržitě:

- 3 měsíce

4.    V navštívené zemi je nutno dodržovat:

- předpisy a nařízení navštívené země

5.    V  souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:

- i z nečlenských zemí CEPT které k Doporučení CEPT T/R 61-01 přistoupily

6.    Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:

- Doporučením CEPT T/R 61-01

7.    Třídy oprávnění podle předpisůEvropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:

- pouze jedna třída

8.    Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku pro:

- ověření znalostí z telegrafie

9.    Na základě průkazu odborné způsobilostiHAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské oprávnění v zemích:

- které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02

10.    Na oprávnění podle předpisůEvropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) nemusí být uvedeno:

- rodné číslo držitele oprávnění

11.    Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:

- oprávnění podle předpisůEvropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

12.    Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel oprávnění podle předpisůEvropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT):

- může vysílat ze země, která k tomuto doporučení přistoupila

 

13.    Průkaz odborné způsobilosti HAREC opravňuje:

- k žádosti o vydání oprávnění k provozu stanice amatérské radiokomunikační služby v zemích, které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02

14.    Průkaz odborné způsobilosti HAREC vystaví:

- povolovací orgán na základě úspěšně vykonané zkoušky

15.    Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:

- v Doporučení CEPT T/R 61-01

16.    Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:

- klubové stanice

 

c)             Předpisy vycházející z legislativy České republiky

1.    Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:

- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad

2.    Staniční deník:

- je požadován pouze u klubových stanic

3.    Během změny vysílacího kmitočtu:

- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice

4.    Zkušební provoz vysílače musí být:

- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače

5.    Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště

6.    Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu

7.    Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:

- při radioamatérských závodech

8.    K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:

- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku

9.    Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:

- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)

10.    Vysílání může obsahovat:

- radioamatérské zkratky a Q kódy

11.    Za obsluhu klubové stanice odpovídá:

- dozírající operátor

12.    Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:

- 1,5 kW v zastavěném obytném území

13.    Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice?

- převáděč

14.    Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?

- maják

15.    Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?

- nikdy

16.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?

- 250 W PEP

17.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 24 950 kHz?

- 750 W PEP

 

18.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu  50 105 kHz?

- 20 W PEP

19.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu  1 820 kHz?

- 750 W PEP

20.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 1 900 kHz?

- 75 W PEP

21.    Oprávnění amatérské radiokomunikační služby má platnost:

- zpravidla 5 let, pokud není vydáno na dobu kratší

22.    Vysílače pro rádiový orientační běh:

- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5

23.    Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, určuje:

- Radiokomunikační řád

24.    Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:

- nesymetrickým výstupem o impedanci 50 W až 100 W

25.    Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu:

- 10,14  MHz

26.    Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu:

- 14,35 MHz

27.    Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na stejném kmitočtu:

- nesmí být překročeny povolené výkony v jejich součtu výkonů jednotlivých zařízení

28.    Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:

- ve třídě N pod dozorem oprávněného operátora

29.    Obsahem vysílání může být:

-  vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů

30.    K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku:

- z příjmu a vysílání telegrafie

31.    Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného v pásmu 6 m:

- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 25 μW

32.    Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 2 m:

- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 1 mW

33.    Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na kmitočtech nižších než 29,7 MHz:

- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 50 mW

34.    Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz:

- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 20 mW

35.    Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:

- SSB spojení

36.    Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat:

- pouze úzkopásmové datové provozy

37.    Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí:

- operátor

38.    Vlastní volací značku  je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut

39.    Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut

40.    Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci:

- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby

41.    Pro účely státní kontroly musí být na stanici:

- výstupní konektor zařízení typu N nebo BNC, případně redukce z výstupu vysílače na jeden z těchto konektorů

42.    Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkáchamatérské radiokomunikační služby neurčuje:

- druh radioamatérského provozu

43.    Mezi neobsluhované stanice nepatří:

- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby

44.    Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může být:

- 50 W

45.    Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:

- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena

46.    Volací značka klubové stanice sestává:

- z prefixu OK1 nebo OK2 a sufixu, který má tři písmena, z nichž prvé je K, O nebo R

47.    Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo:

- 1810 až 2000 kHz

48.    Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:

- 50 až 52 MHz

 

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl

Počet otázek

a)

4

b)

4

c)

12

Celkem

20

 

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační provoz:

 

a)      Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1.       Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:

- doporučením Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) Region 1

2.       V pásmu 1,8  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 1 840 kHz – 2 000 kHz

3.       V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 1 810 kHz – 1 838 kHz

4.       V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální  provozy určen kmitočtový úsek:

- 1 838 kHz – 1 842 kHz

5.       V pásmu 3,5  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 3 600 kHz – 3 800 kHz

6.       V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW DX provoz určen úsek:

- 3 500 kHz – 3 510 kHz

7.       V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 3 500 kHz – 3 580 kHz

8.       V pásmu 3,5  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 3 580 kHz – 3 620 kHz

9.       V pásmu 7 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 7 040 kHz – 7 200 kHz

10.                 V pásmu 7  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 7 000 kHz – 7 035 kHz

11.           V pásmu 7 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 7 035 kHz – 7 045 kHz

12.                 V pásmu 10 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- FONE provoz není povolen

13.           V pásmu 10 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 10 140 kHz – 10 150 kHz

14.                 V pásmu 14  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 14 000 kHz – 14 070 kHz

15.                 V pásmu 14  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 14 101 kHz – 14 350 kHz

16.           V pásmu 14  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 14 070 kHz – 14 099 kHz

17.                 V pásmu 18 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 18 068 kHz – 18 100 kHz

18.                 V pásmu 18  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 18 111 kHz – 18 168 kHz

19.           V pásmu 18 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 18 100 kHz – 18 109 kHz

20.                 V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 21 000 kHz – 21 080 kHz

21.                 V pásmu 21 MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 21 151 kHz – 21 450 kHz

22.           V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 21 080 kHz – 21 120 kHz

23.                 V pásmu 24  MHz je celý úsek pro FONE provoz:

- 24 931 kHz – 24 990 kHz

24.          V pásmu 24 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 24 890 kHz – 24 920 kHz

25.           V pásmu 24 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 24 920 kHz – 24 929 kHz

26.                 V pásmu 28  MHz je pro FONE provoz určen úsek:

- 28 225 kHz – 29 300 kHz

27.          V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:

- 28 000 kHz – 28 050 kHz

- 28 150 kHz – 28 190 kHz

28.           V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 150 kHz

 

29.                 Výhradně pro družicový „down-link“  je v pásmu 28 MHz určen úsek:

- 29 300 kHz – 29 510 kHz

30.                 V pásmu 50 – 52 MHz jsou povoleny všechny úzkopásmové provozy v úseku:

- 50,1 MHz – 52 MHz

31.                 V pásmu 50 – 52 MHz je přímý FM FONE  provoz povolen v pásmu:

- 51,410 MHz – 51,590 MHz

32.  Pro pouze CW provoz je v pásmu 50 – 52 MHz určen úsek:

- 50 MHz – 50,1 MHz

33.  Pro pouze CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,000 MHz – 144,135 MHz

34.                 Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144 MHz – 144,035 MHz

35.                 Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 145,806 MHz – 146,0 MHz

36.          Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,400 MHz – 144,490 MHz

37.          Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,400 MHz – 432,490 MHz

38.                 V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny druhy provozu povoleny v pásmu:

- 432,5 MHz – 432,994 MHz

39.  CW provoz se v pásmu 430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:

- 432 MHz – 432,1 MHz

40.  Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,1 MHz – 432,399 MHz

 

b)          Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní)

          A                     Adam / Alpha

B                        Božena / Bravo

C                       Cyril / Charlie

D                       David / Delta

E                        Emil / Echo

F                                    František / Foxtrot

G                       Gustav / Golf

H                       Helena /Hotel

I                         Ivan / India

J                         Josef /Juliett

K                       Karel / Kilo

L                        Ludvík / Lima

M                       Marie / Mike

N                       Norbert / November

O                       Otakar / Oscar

P                                    Petr / Papa

Q                       Quido / Quebec

R                        Rudolf / Romeo

S                                    Svatopluk / Sierra

T                        Tomáš / Tango

U                       Urban / Uniform

V                       Václav / Victor

W                      dvojité V / Whisky

X                       Xaver / X-ray

Y                       Ypsilon / Yankee

Z                        Zuzana / Zulu

 

c)       Provozní dovednosti

1.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?

- cca 290°

2.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?

- cca 50°

3.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?

- cca 120°

4.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?

- cca 135°

5.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť?

- cca 185°

6.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?

- cca 26°

7.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň?

- cca 244°

8.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí nad Labem?

- cca 335°

9.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?

- cca 315°

10.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austráliji:

- cca 85°

11.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?

- cca 45°

12.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast?

- cca 280°

13.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku?

- cca 175°

14.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Havaj?

- cca 355°

15.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Argentinu?

- cca 240°

 

16.  Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Madagaskar?

- cca 150°

17.       Tísňové volání pro CW provoz je:

- SOS

18.       Tísňové volání pro FONE provoz je:

- MAYDAY

19.       Volací značka FK/DL1YD/p znamená:

- DL1YD vysílá v rámci oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  a telekomunikačních správ (CEPT) z Nové Kaledonie

20.  „10 DWN“  znamená

       - přeladit se o 10 kHz dolů

21.       stanicemi předávaný report ( RST) znamená:

- čitelnost, sílu signálu a tón

22.  Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný

23.  Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ DX“. Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)

24.  Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ SA“. Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se stanicí z jižní Ameriky

25.  Při ladění po pásmu zaslechnu volání  „CQ CQ DE TU5BB  PSE UP 5 K“ . Znamená to:

- stanice z Pobřeží Slonoviny volá všeobecnou výzvu a chce být volána o 5 kHz výše

26.       Když stanice pracující na KV dostane report „588“ znamená to:

- dokonale čitelné, 25 mV na 50 W vstupu RX, čistý tón s nádechem střídavé složky

27.       Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:

- dokonale čitelné, 5 mV na 50 W  vstupu RX, zcela čistý tón

28.  „I will not operate with OK stations for one hour“  znamená:

- stanice nebude pracovat s OK stanicemi 1 hodinu

29.       „Short path“  znamená:

- spojení krátkou cestou šíření

30.  „Is this frequency in use?“ znamená:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný

31.       Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:    

- pracuje podle předem sestaveného pořadí

32.  Split provoz znamená:

- příjem a vysílání na různých kmitočtech

33.       Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:

- přenos různých digitálních informací

34.       Radioamatérské majáky jsou určeny pro:

- rychlé určení stavu podmínek šíření

35.       V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:

- 45,4 Bd

36.       Kmitočtový zdvih radioamatérského provozu RTTY je:

- 170 Hz

37.  Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:

- 1275 a 1445 Hz

 

38.       Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:

- 31 Hz

39.       Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:

- 1200 a 2200 Hz

40.  U tzv. „packet radia“ o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:

- FSK

d)      Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy) 

1.  Jsem rušen interferencí:

- QRM

2.       Můžete zvýšit výkon?

- QRO?

3.  Volá vás:

- QRZ      

4.       Počkejte až vás zavolám:

- QRX

5.  Síla vašich signálů kolísá:             

- QSB

6.       Vysílejte pomaleji:

- QRS

7.       Přestaňte vysílat:

- QRT           

8.       Snižte výkon:

- QRP      

9.  Jste připraven?

- QRV? 

10.       Přesný čas = je .... hodin:

- QTR          

11.       Nemám pro vás nic nového:  

- QRU                

12.  Jaké je jméno vaší stanice?

- QRA?

13.       Potvrzuji příjem:   

- QSL     

14.  Jste zaměstnán?

- QRL?

15.       Moje poloha je:          

- QTH 

16.       Mám .... telegramů pro vás:

- QTC

17.       Můžete předat zprávu stanici…?           

- QSP?

18.       Mám vysílat rychleji?

- QRQ?

19.  Váš kmitočet kolísá:           

- QRH 

20.  Tón vašeho vysílání je:   

- QRI 

21.       Vaše klíčování je nesrozumitelné:

- QSD

      

22.  Jaký je můj přesný kmitočet?

- QRG?

23.       Vzdálenost mezi našimi stanicemi je:

- QRB

24.  Jste rušen atmosférickým rušením?

- QRN?

25.       Mohu pracovat přímo (prostřednictvím)?       

- QSO?

26.       Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?

- QSY?

27.       Vysílejte řadu V:

- QSV 

28.  Síla vašich značek je:   

- QSA

29.       Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?

- QSK?

30.       Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:    

- QRJ

31.  Jaká je čitelnost mých značek ?

- QRK?

32.       Prosím uvědomte jej, že ho volám na .... kHz:      

- QRW

33.       Číslo vašeho pořadí je:      

- QRY

34.       Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:      

- QZF

35.       Poslouchám na kmitočtu ….   kHz:

- QSX

36.       Budu vysílat na kmitočtu ….   kHz:

- QSS

37.       Přijal jsem nouzový signál:

- QUF

38.       Přijal jste vyslaný urgentní signál?

- QUD?

39.  Kdy bude vaše stanice opět v provozu?

- QTU?

40.       Vysílejte každé slovo dvakrát:

- QSZ

 

e)      Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1.       střídavý proud:   

- AC 

2.       slyšen, slyšeno:

- HRD

3.       radioamatér:

- HAM

4.       opakovat:

- RPT

5.       rádiový kmitočet:

- RF

 

6.       automatické řízení úrovně 

- ALC

7.       zvukový kmitočet:

- AF

8.       vysoké napětí:

- HV, VN

9.       vysoký kmitočet:

- HF

10.       přijímač:      

- RX

11.       zařízení:

- RIG

12.  vše:

- ALL

13.       automatické řízení zisku:     

- AGC

14.  jak?

- HW?

15.       smích:           

- HI

16.       report:

- RPRT

17.       velmi vysoký kmitočet:      

- SHF

18.       amplitudová modulace:    

- AM

19.       opět, zase:             

- AGN

20.  já:

- I   

21.       signály:   

- SIGS

22.       anténa:  

- AER, ANT

23.       konec vysílání:

- SK

24.       informace:

- INFO 

25.       čekejte:  

- AS

26.       mezifrekvence/ kdyby:

- IF       

27.       domluvené spojení:

- SKED

28.       rušení rozhlasu:

- BCI

29.       stanice:         

- STN

30.       jedno postranní pásmo:

- SSB

31.       příkon:         

- INPT

32.       záznějový oscilátor:

- BFO

33.       slunečno:

- SUNNY

34.       zavolání, značka:

- CALL 

35.       vysílejte:

- K

36.       uzavírám stanici:

- CL

37.       nízký kmitočet:

- LF

38.       krátké vlny:

- SW

39.       špatný operátor:

- LID

40.       nazdar, buď zdráv:

- CHEERIO   

41.       činitel stojatých vln: 

- PSV, SWR

42.       zataženo:      

- OVERCAST

43.       podmínky pro spojení:

- CONDS    

44.       teplota:

- TEMP

45.       staniční deník:

- LOG

46.       všeobecná výzva:

- CQ

47.       pokus:  

- TEST

48.       děkuji:

- TNX

49.       rušení televize: 

- TVI

50.       dlouhý drát, dlouhé vlny:

- LW

51.       decibel:        

- dB

52.       vysílač:

- TX  

53.       stejnosměrný proud:   

- DC

54.       štěstí:                   

- LUCK

55.  k:   

- TO       

56.       potkat:

- MEET

57.       spodní postranní pásmo:

- LSB 

58.       Mezinárodní telekomunikační unie:

- ITU, UIT 

59.       Mezinárodní radioamatérská unie:

- IARU

60.       přímo:

- DIRECT

61.       mikrofon:      

- MIKE

62.  zítra:

- TMW

63.  milý, drahý:

- DR 

64.       diplom:

- AWARD

65.       špatný, špatně:

- BD

66.       jméno:

- NAME

67.       dálkové spojení:

- DX

68.  vy, ty:

- U

69.  váš, tvůj:

- UR

70.       elektronický klíč:

- ELBUG 

71.  z, ze:

- DE

72.  za:

- FER

73.  prvý:

- FIRST 

74.       pěkný, výborný:

- FB

75.       elektronky:

- TBS

76.       velmi pěkný:

- FB

77.       kmitočtová modulace:

- FM

78.       promiň, promiňte:

- EXCUS

79.  nyní:

- NW       

80.  jen:

- ONLY

81.       přítel:

- OM

82.   dobré odpoledne:

- GA

83.   dobré ráno:

- GM    

84.   dobrý večer:

- GE

85.   sbohem:   

- GB

86.   znovu:

- CUAGN

87.   koncesovaný:

- LIS  

88.   vysílač:

- TRCVR

89.   nekoncesovaný:

- UNLIS

90.   transceiver: 

- TRX

91.   prvek, element:

- EL

92.   ultravysoký kmitočet:

- UHF

93.  můj:      

- my

94.   proměnný oscilátor:

- VFO

95.  ne:

- NO

96.   obálka s adresou a známkou:

- SASE

97.   nízkofrekvenční nebo nízký kmitočet:

- NF

98.   telegrafie, netlumená vlna:

- CW

99.   světový čas koordinovaný:

- UTC

100.    velmi vysoký kmitočet:

- VHF

101.    v pořádku:

- OK

102.   fonie:

- FONE

103.   přes, prostřednictvím:

- VIA

104.   operátor:

- OP 

105.   velmi:

- VY

106.   oscilátor:

- OSC

107.   pracoval, pracující:

- WKD

108.   radioamatérská družice:

- OSCAR

109.   dobrý den:

- GD

110.   watty:

- WTTS

111.   počasí:   

- WX 

112.   štěstí, hodně štěstí:

- GL

113.   oblačno: 

- CLOUDY

114.   vysílač:

- XMTR

115.   výstupní výkon:

- OUTPUT

116.   rád, potěšen:

- GLD

117.   koncový stupeň:

- PA

118.   manželka:

- XYL

119.   špičkový výkon:

- PEP

120.   greenwičský čas:

- GMT

121.   slečna, přítelkyně:

- YL

122.   prosím:

- PSE

123.   dobrou noc:

- GN

124.   výkon:

- PWR

125.   srdečný pozdrav:

- 73       

126.   polibek:

- 88

127.   země, uzemnění:

- GND

128.   vertikální anténa:

- GP

129.   správně přijato:  

- R

130.   zmiz!:

- 99

131.   staniční lístek nezašlu:

- QSLN

132.   konec relace:

- AR 

133.   přerušit:

- BK

134.   doufat:

- HPE

135.   automatické řízení hlasitosti: 

- AVC

136.   mezinárodní odpovědní kupón:

- IRC

137.   podmínky pro dálkové spojení:

- CONDX

138.   asi, přibližně:

- ABT

139.   poloautomatický klíč:

- BUG

140.   popovídání:

- CHAT

141.   zde, tady:

- HR

142.   pokračujte:

- GA

143.   potvrdit:

- CFM

144.   a:

- ES

145.   dolů:

- DWN

146.   zapsat, porozumět:

- CPI, CPY

147.   děkuji pěkně:    

- DP

148.   šťastný:

- HPY

149.   klíč:

- KY

150.   později na shledanou:

- CUL

151.   začátek relace:    

- KA

152.   příští, další:

- NEXT

153.   nový:

- NEW

154.   nic: 

- NIL

155.   část:

- PART

156.   usměrněný střídavý proud:

- RAC

157.   brzy:

- SN

158.   krátkovlnný posluchač:

- SWL

159.   jistě, určitě:

- SURE

160.   několik, něco:

- SUM

161.   lituji, bohužel:

- SRI

162.   v:

- IN    

163.   metr:

- MTR

164.   blízko, u:

- NR, NEAR

165.   síť:

- NET

166.   starý kamarád:

- OC

167.   přijal, přijato:

- RCVD

168.   poslat, zaslat:

- SEND

169.   je:

- IS

170.   děkuji vám:

- TKU

171.   nahoru:

- UP

172.   vaše, tvé:

- URS

173.   vánoce:

- XMAS

174.   krystal:

- XTAL

175.   děkuji, dík:

- TKS

176.   promiňte:

- XCUS   

177.   starý hochu:

- OB

178.   horní postranní pásmo: 

- USB

179.   rušení rádiového kmitočtu:

- RFI

180.   přecházím na poslech pro určitou stanici:

- KN

 

f)          Používání prefixů ve volacích značkách

1.       Česká republika:

- OL, OK

2.       Nizozemsko:

- PA – PI

3.       Německo:     

- DA – DL

4.       Švédsko:

- SA – SM

5.       Rakousko:   

- OE  

6.       Finsko:

- OF – OJ

7.       Slovensko:

- OM      

8.       Dánsko:

- OU – OZ

9.       Polsko: 

- SN – SR

10.       Norsko:

- LA – LN

11.       Francie: 

- F, FD – FC

12.       Španělsko:

- EA – EH

13.       Itálie:     

- I, IA – IZ

14.       Řecko: 

- SV – SZ

15.       Slovinsko:     

- S5  

16.       Bulharsko:

- LZ

17.       Maďarsko:

HA, HG

18.       Rumunsko:

- YO – YR

19.       Ukrajina:

- UR – UZ   

- EM – EO

20.       Portugalsko:

- CT

21.       Rusko:

- UA – UI

22.       Spojené státy americké:

- K,N,W,AA – AK

23.       Estonsko:

- ES     

24.       Kanada:

- VA – VE, VO

25.       Litva:

- LY 

26.       Austrálie:

- VK     

27.       Lotyšsko:

- YL

28.       Japonsko:

- JA – JS

29.       Belgie:

- ON – OT

30.       Brazílie:

- PP – PY

31.       Lucembursko:

- LX 

32.       Jihoafrická republika:

- ZR – ZU

33.       Chorvatsko:

- 9A 

34.       Argentina:

- LO – LW

35.       Makedonie:   

- Z3            

36.       Indie:

- VU

37.       Švýcarsko:

- HB, HE

38.       Keňa:

- 5Y – 5Z

39.       Skotsko:

- GM, GS

40.       Kanárské ostrovy:

- EA8 – EH8

41.       Andorra:

- C3    

42.       Azory:    

- CU 

43.       Baleáry: 

- EA6 – EH6

44.       Ceuta:

- EA9

45.       Irsko:

- EI, EJ

46.       Moldavsko:

- ER    

47.       Etiopie: 

- ET    

48.       Bělorusko:

- EU – EW

49.       Anglie:   

- G, GX 

50.       Ostrov Man:     

- GD, GT    

51.       Severní Irsko:   

- GI, GN

52.       Jersey:

- GJ, GH

53.       Guermsey:    

- GU, GP    

54.       Wales:

- GW, GC

55.       Lichtenštejnsko:                             

- HB0

56.       Vatikán:

- HV

57.       Sardinie:

- IS0, IM0

58.       Svalbardské ostrovy:

- JW

59.  Jan Mayen:  

- JX    

60.       Jordánsko:

- JY      

61.       Alandské ostrovy:

- OH0

62.       Market Reef:

- OJ0

63.       Grónsko:

- OX

64.       Faerské ostrovy:

- OY

65.       Dodecanese:

- SV5 – SZ5

66.       Kréta:

- SV9 – SZ9  

67.       Mount Athos:    

- SV/A     

68.  San Marino:

- T7

69.       Bosna a Hercegovina:

- T9     

70.       Turecko:

- TA – TC

71.       Island:   

- TF

72.       Korsika:            

- TK

73.       Srbsko a Černá Hora:

- YT – YU, YZ

74.       Albánie:

- ZA    

75.       Gibraltar:      

- ZB2

76.       Monako:

- 3A

77.       Malta:

- 9H

78.       Ghana:  

- 9G

79.       Kuvajt:  

- 9K

80.       Singapur:

- 9V

81.       Botswana:

- A2

82.       Omán:

- A4        

83.       Katar:    

- A7

84.       Bahrajn:

- A9    

85.       Tchaj-wan:      

- BV 

86.       Čína:         

- BY, BT, BZ

87.       Chile:    

- CA – CE

88.       Gambie:

- C5

89.       Kuba:    

- CM, CO

90.       Maroko:      

- CN 

91.       Bolívie: 

- CP    

92.       Uruguay:

- CV – CX

93.       Arménie:      

- EK 

94.  Írán:      

- EP – EQ

95.       Kyrgyzstán:  

- EX    

96.       Tádžikistán:

- EY

97.       Guadeloupe:

- FG        

98.       Nová Kaledonie: 

- FK 

99.       Ekvádor:

- HC – HD

100.       Haiti:

- HH       

101.       Kolumbie:

- HJ – HK

102.       Korea:   

- HL    

103.       Thajsko:   

- HS  

104.       Saúdská Arábie:

- HZ

105.       Grenada:

- J3

106.       Mongolsko:

- JT – JV

107.       Portoriko:

- KP4, NP4, WP4

108.       Surinam:

- PZ

109.       Seychely:      

- S7    

110.       Súdán:

- ST    

111.       Egypt:  

- SU

112.       Kostarika:

- TI, TE

113.       Kamerun:      

- TJ

114.       Pobřeží slonoviny:

- TU    

115.   Mali:      

- TZ    

116.       Falklandské ostrovy:

- VP8

117.       Mexiko: 

- XE – XI

118.       Sýrie:    

- YK 

119.       Venezuela:

- YV – YY

120.       Nový Zéland:

- ZL – ZM

 

 

Oddíl

Počet otázek

Hodnocení

Počet otázek v testu

Maximální počet bodů

a)

40

7 bodů

10

70

b)

52

1 bod

52

52

c)

40

5 bodů

10

50

d)

40

5 bodů

10

50

e)

180

2 body

45

90

f)

120

2 body

30

60

Celkem

472

 

157

372

 

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – elektrotechnika a radiotechnika

 

a)             Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

1.    Jednotkou elektrického proudu je:

- ampér

2.    Jednotkou elektrického odporu je:

- ohm

3.    Elektrický výkon měříme v jednotkách:

- W

4.    Kmitočet měříme v jednotkách:

- Hz

5.    M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:

- 106

6.    1833 kHz lze též vyjádřit jako:

- 1,833 MHz

7.    Vlnová délka l, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:

- C = f.l

8.    Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu:

- P = I2.R

9.    Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě Umax = 10 V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10 W. Výkon, absorbovaný odporem je:

- 5 W

10.    Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:

- 10 hodin

11.    Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:

- 5 W

12.    Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A,  je jeho příkon:

- 144 W

13.    Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že:

- výkon je dostatečný, ale modulace slabá

14.    Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m:

- 50 W

14.    Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena:

- v libovolném postranním pásmu

15.    Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- amplitudová modulace

16.    Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- kmitočtová modulace

17.    U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- u amplitudové modulace

18.    Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?

- SSB

19.    Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz?

- 3,25 kHz

20.    Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV?

- FSK

21.    K čemu slouží převodníky AD?

- k převodu analogových signálů na digitální

22.    Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu?

- kmitočet je minimálně dvojnásobný než je nejvyšší kmitočet analogové složky

23.    Digitální zpracování signálů se uskutečňuje:

- na kmitočtech nižších než 100 kHz

 

b)          Součástky

1.    Indukčnost cívky měříme v jednotkách:

- H

2.    Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:

- F

3.    1,5 nF lze též vyjádřit jako:

- 1500 pF

4.    Označení hodnoty odporu 1M2 vyjadřuje hodnotu:

- 1200000 W

5.    Síťový transformátor má primární vinutí s 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:

- 10 V

6.    Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:

- vložením mosazné tyčky (jádra)

7.    Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:

- zvětší

8.    Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:

- kladný pól

9.    Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí, je-li:

- zapojená v závěrném směru

10.    Pentoda je elektronka, která má:

- tři mřížky

11.    Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:

- menší

12.    Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:

- vysokým vstupním odporem

13.    Bipolární tranzistor NPN má na:

- bázi použit polovodič typu P a kolektor se připojuje na kladný pól zdroje

14.    Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:

- proudový zesilovací činitel v zapojení SE

15.    Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:

- napětí mezi anodou a katodou klesne na nulu

16.    Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:

- 0,6 V

17.    Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí?

- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zvětšuje

18.    Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí?

- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zmenšuje

19.    Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny?

- špičkové inverzní napětí a střední proud v propustném směru

20.    Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži?

- pulsy o dvojnásobném kmitočtu než má přiváděné napětí

21.    Jednocestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:

- polovinu doby cyklu

22.    Dvoucestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:

- v průběhu celého cyklu

23.    Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty a:

- proud předbíhá napětí o 90 stupňů

24.    Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty a:

- napětí předbíhá proud o 90 stupňů

 

c)          Elektrické obvody

1.    Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:

- sériového i paralelního

2.    Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:

- paralelním připojením dalšího kondenzátoru ke stávajícímu

3.    Graetzovo zapojení diod je:

- dvoucestný usměrňovač

4.    Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven:

- R = R1R2 / (R1 + R2)

5.    Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě

- 30 nF

6.    Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:

- 2 ks sériově zapojených  kondenzátorů 300 mF/ 500 V

7.    Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 kW a 3 kW bude:

- 1,2 kW

8.    π filtr, působící jako dolnofrekvenční propust, sestává:

- z kondenzátorů paralelně ke vstupu a výstupu filtru, propojených cívkou mezi vstupem a výstupem

9.    Co se děje při přemodulování SSB signálu?

- je zkreslený a zabírá větší šíři pásma

10.    Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?

- kondenzátory a tlumivky

11.    Co způsobí kmitání oscilátoru?

- kladná zpětná vazba

12.    Záznějový oscilátor (BFO) slouží:

- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru

13.    Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:

- 3. respektive 5. harmonickém kmitočtu

14.    Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem?

- k vyhlazení poklesů napětí a ochraně před náhlými špičkami napětí

15.    K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:

- Zenerovy diody

16.    Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 0 W

17.    Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- ¥

18.    Šířka pásma laděného obvodu závisí na:

- kvalitě Q obvodu

19.    Princip PLL synthetizátoru je založen na:

- neustálém porovnávání fáze oscilátoru s fází referenčního oscilátoru řízeného krystalem

20.    Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:

- C

 

d)             Rádiové přijímače

1.    Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:

- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače

2.    Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:

- přímosměšující přijímač

3.    Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:

- že 1. mf kmitočet je vyšší než maximální přijímaný kmitočet

4.    Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:

- superhet bez záznějového oscilátoru

5.    Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?

- 4,205 MHz

6.    Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?

- směšovač

7.    Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?

- detektor

8.    Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:

- 28,055 MHz

9.    S-metr slouží:

- k určování síly přijímaných signálů

10.    Zrcadlový kmitočet vzniká:

- jako produkt směšování

11.    Šumové číslo přijímače udává:

- kolikrát se zhorší poměr signál/šum při jeho průchodu ze vstupu na výstup přijímače

 

 

 

 

12.    Citlivost přijímače udává:

- velikost vstupního napětí, při kterém je dosaženo požadovaného poměru signál/ šum (zpravidla10 dB)

13.    Intermodulační zkreslení vzniká:

- jako produkt směšování více silných signálů a jejich harmonických

14.    Selektivita přijímače je:

- schopnost vzájemně rozlišit různé signály

15.    Umlčovač šumu (squelch) slouží:

- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál

16.    Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:

- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet

 

e)      Rádiové vysílače

1.    Oscilátor vysílače by měl:

- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu

2.    Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:

- C

3.    Modulace SSB je odvozena od:

- amplitudové modulace

4.    Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace ve které je:

- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

5.    Diferenciální klíčování je:

- způsob klíčování zamezující vzniku nežádoucího tvaru telegrafní značky (kliksů)

6.    Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:

- dolní propust

7.    Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:

- výkon je dostatečný, ale modulace slabá

8.    Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:

- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra

9.    Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:

- oscilátoru

10.    Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:

- C

11.    Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:

- PEP

12.    Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:

- laděné obvody

13.    Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:

- pásmové propusti

14.    Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:

- vyváženého modulátoru

15.    Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:

- výběrem žádaného postranního pásma pomocí pásmového filtru

16.    Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény):

- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

 

 

 

f)       Antény a napájecí vedení

1.    Změřená hodnota PSV 1,3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca:

- 75 % výkonu

2.    Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:

- 20 m

3.    Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně:

- 300 W

4.    O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatých vln roven:

- 1

5.    Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na:

- jeho délce

6.    Impedance koaxiálního kabelu je dána:

- průměrem vnitřního a vnějšího vodiče a typem použitého dielektrika

7.    Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek:

- rozdílné rychlosti šíření elektromagnetických vln na vedení a ve volném prostoru

8.    Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je:

- mezní kmitočet

9.    Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:

- vertikální

10.    Balun je obvod, kterým se realizuje:

- přechod ze symetrického vedení na nesymetrické

11.    Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:

- zvýšením počtu prvků

12.    Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu:

- quad

13.    Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny?

- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe

14.    Co znamená výraz „předozadní poměr“?

- poměr vyzářeného výkonu v hlavním vyzařovacím laloku vzhledem k výkonu vyzářenému v opačném směru

15.    Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem?

- quad má větší směrovost v obou rovinách

16.    Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?

- má přibližně tvar číslice 8 rotující kolem podélné osy antény

 

g)             Šíření rádiových vln

1.    Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:

- D, E, F1, F2

2.    Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:

- 11 let

3.    Pásma obvykle vhodná pro dálková spojení v noci jsou zejména:

- 160 m, 80 m, 40 m

4.    Běžná spojení v pásmu 70 cm jsou obvykle uskutečněna díky:

- přímé viditelnosti obou stanic

5.    Jak se chová ionosféra při velkém počtu slunečních skvrn?

-         pro dálkovou komunikaci jsou použitelné i kmitočty vyšší než 40 MHz

 

 

6.    Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?

- sluneční aktivita

7.    Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?

- její část se vrátí zpět k Zemi

8.    Jaký vliv může mít geomagnetická bouře na šíření rádiových vln?

- zhorší se šíření krátkých vln

9.    Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:

- napájecí napětí zdroje

10.    Maximální použitelný kmitočet pro spoj Praha – Tokyo je 17 MHz. Které z uvedených pásem nabízí nejlepší podmínky pro spojení?

- 20 metrů

11.    Co způsobuje, že KV rozptýlené (scatter) signály zní často zkresleně?

- rozptýlená energie se do odrazové zóny dostává po různých drahách

12.    Který druh šíření umožňuje příjem signálů ve vzdálenostech větších než umožňuje přízemní vlna a menších než umožňuje ionosférické šíření?

- rozptyl

13.    Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?

-100 km

14.    Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?

- jelikož je to nejvyšší vrstva

15.    Při šíření ve volném prostoru ve  vzdálenostech větších než 10 λ klesá intenzita elektromagnetického pole (mV/m):

- lineárně v závislosti na vzdálenosti

16.    Spojení odrazem od Měsíce (EME) se zpravidla uskutečňují:

- v pásmech 3 cm až 6 m

 

h)      Měření elektrických veličin

1.    Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit:

- bočníkem (paralelní odpor)

2.    Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:

- velký

3.    Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:

- čistě ohmický

4.    Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:

- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru

5.    Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?

- 50 Hz

6.    Reflektometrický můstek slouží k:

- určení (nastavení) přizpůsobení antény

7.    Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:

- do série mezi zdroj a spotřebič

8.    Spektrální analyzátor prioritně neslouží:

- k měření napětí stejnosměrných napájecích zdrojů

 

i)       Rušení a odolnost proti rušení

1.    Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:

- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu

2.    Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?

- blokovací kondenzátory

3.    Dojde-li k rušení televizního příjmu vlivem silného KV signálu na vstupu televizního přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu:

- dolnofrekvenční zádrž

4.    Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?

- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení

5.    Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici?

- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší

6.    Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:

- špatným stíněním vysílacího zařízení

7.    Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu:

- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů

8.    Špatné přizpůsobení antény má vliv na:

- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu)

 

j)          Bezpečnost elektrických zařízení

1.    V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:

- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V

2.    Ochranný vodič musí být označen barvou:

- kombinací žluto-zelené

3.    Při úrazu elektrickým proudem:

- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme umělé dýchání

4.    Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:

- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos

5.    Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:

- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod

6.    Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:

- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA

7.    Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:

- řádně uzemněny

8.    Jímací tyč hromosvodu:

- nesmí sloužit jako držák antény

9.    Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:

- 3 vodiče

10.    Uzemňovací vodič antény:

- musí být spojen s hromosvodným systémem

11.    Jak umístíme vnitřní anténu:

- co nejdále od vysílací pozice

12.    Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény:

- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

 

 

Zkušební otázky jsou členěny do deseti oddílů. Test obsahuje celkem 40 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

 

 

Oddíl

Počet otázek

a)

6

b)

6

c)

5

d)

4

e)

4

f)

4

g)

4

h)

2

i)

2

j)

3

Celkem

40

 

 

 

(2) Průkaz NOVICE operátora třídy N

(podle § 2 písm. i) vyhlášky)

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační předpisy

 

a)             Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

1.    Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:

- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia

2.    Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:

- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v radioamatérských pásmech

3.    Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:

- i amatérské služby

4.    Maximální výkon amatérských stanic stanovuje:

- národní povolovací orgán

5.    Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí na:

- povolovacím orgánu navštíveného státu

6.    Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):

- 1

7.    Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:

- různý

8.    Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:

- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof

9.    Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:

- národní povolovací orgán

10.    Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

11.    Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:

-         třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q

 

12.    Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:

- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

13.    Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:

- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

14.    Česká republika má přiděleny série volacích značek:

- OKA až OKZ a OLA až OLZ

15.    Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:

- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby

16.    Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:

- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

 

b)      Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

1.    Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:

- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační  služby

2.    Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:

- oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

3.    Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:

- v Doporučení CEPT T/R 61-01

4.    Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:

- držitele individuálního oprávnění třídy N

 

c)      Předpisy vycházející z legislativy České republiky

1.    Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:

- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad

2.    Staniční deník:

- je požadován pouze u klubových stanic

3.    Během změny vysílacího kmitočtu:

- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice

4.    Zkušební provoz vysílače musí být:

- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače

5.    Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště

6.    Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:

- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu

7.    Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:

- při radioamatérských závodech

8.    K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:

- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku

9.    Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:

- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)

10.    Vysílání může obsahovat:

- radioamatérské zkratky a Q kódy

11.    Za obsluhu klubové stanice odpovídá:

- dozírající operátor

12.    Během mezinárodního závodu může operátor třídy N obsluhovat stanici o výkonu:

-         10 W PEP

 

13.    Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice:

- převáděč

14.    Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?

- maják

15.    Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?

- nikdy

16.    Jaký je maximální vysílaný výkon který může operátor třídy N použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?

- žádný

17.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu  1 840 kHz?

- 10 W PEP

18.    Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít na kmitočtu 1 900 kHz?

- 10 W PEP

19.    Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost:

- zpravidla 5 let, pokud není uděleno na dobu kratší

20.    Vysílače pro rádiový orientační běh:

- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5

21.    Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:

- ve třídě N pod dozorem oprávněného operátora

22.    Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:

- nesymetrickým výstupem o impedanci 50 W až 100 W

23.    Obsahem vysílání může být:

- vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů

24.    K získání průkazu odborné způsobilosti NOVICE není nutno skládat zkoušku:

- z příjmu a vysílání telegrafie

25.    Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:

- SSB spojení

26.    Vlastní volací značku je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut

27.    Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:

- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut

28.    Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci:

- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby

29.    Mezi neobsluhované stanice nepatří:

- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby

30.    Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:

- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena

 

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 14 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl

Počet otázek

a)

4

b)

1

c)

9

Celkem

14

 

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační provoz

 

a)             Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:

- doporučením IARU Region 1

2. V pásmu 1,8  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 1 830 kHz – 2 000 kHz

3. V pásmu 1,8  MHz je celý kmitočtový úsek   pro  FONE provoz třídy N:

- 1 840 kHz – 2 000 kHz

4. V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz třídy A určen kmitočtový úsek:

- 1 810 kHz – 1 838 kHz

5. V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 1 838 kHz – 1 842 kHz

6. V pásmu 3,5  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 3 550 kHz – 3 700 kHz

7. V pásmu 3,5 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 3 600 kHz – 3 700 kHz

8. V pásmu 3,5 MHz je pro CW DX provoz   třídy N určen kmitočtový úsek:

- kmitočtový úsek není určen

9. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 3 550 kHz – 3 580 kHz

10. V pásmu 3,5 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 3 580 kHz – 3 620 kHz

11. V pásmu 21 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 21 050 kHz – 21 200 kHz

12. V pásmu 21 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 21 151 kHz – 21 200 kHz

13. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 21 050 kHz – 21 080 kHz

14. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy   určen kmitočtový úsek:

- 21 080 kHz – 21 120 kHz

15. V pásmu 28  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 400 kHz

16. V pásmu 28  MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:

- 28 225 kHz – 29 400 kHz

17. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:

- 28 150 kHz – 28 190 kHz

18. V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:

- 28 050 kHz – 28 150 kHz

19. Výhradně pro CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek: 

- 144,000 MHz – 144,135 MHz

20. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144 MHz – 144,035 MHz

21. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 145,806 MHz – 146,0 MHz

22. Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:

- 144,400 MHz – 144,490 MHz

23. Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,400 MHz – 432,490 MHz

 

24. V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny  druhy provozu povoleny v úseku:

- 432,5 MHz – 432,994 MHz

25. CW provoz se v pásmu  430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:

- 432 MHz – 432,1 MHz

26. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:

- 432,1 MHz – 432,399 MHz

27. Pro provoz třídy N je v pásmu 1 240 – 1 300 MHz určen kmitočtový úsek:

- 1 240 – 1 300 MHz

28. Pro provoz třídy N je v pásmu 2 300 – 2 450 MHz určen kmitočtový úsek:

- 2 300 – 2 450 MHz

 

b)          Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní)

A                        Adam / Alpha

B                        Božena / Bravo

C                        Cyril / Charlie

D                        David / Delta

E                        Emil / Echo

F                        František / Foxtrot

G                        Gustav / Golf

H                        Helena /Hotel

I                        Ivan / India

J                        Josef /Juliett

K                        Karel / Kilo

L                        Ludvík / Lima

M                        Marie / Mike

N                        Norbert / November

O                        Otakar / Oscar

P                        Petr / Papa

Q                        Quido / Quebec

R                        Rudolf / Romeo

S                        Svatopluk / Sierra

T                        Tomáš / Tango

U                        Urban / Uniform

V                        Václav / Victor

W                        dvojité V / Whisky

X                        Xaver / X-ray

Y                        Ypsilon / Yankee

Z                        Zuzana / Zulu

 

c)       Provozní dovednosti

1. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?

- cca 290°

2. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?

- cca 50°

3. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?

- cca 120°

4. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?

- cca 135°

5. Pod jakým azimutem se za normálních  podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť?

- cca 185°

6. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?

- cca 26°

7. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?

- cca 315°

8. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austrálii?

- cca 85°

9. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?

- cca 45°

10. Split provoz znamená:

- příjem a vysílání na různých kmitočtech

11. Tísňové volání pro CW provoz je:

- SOS

12. Tísňové volání pro FONE provoz je:

- MAYDAY

13. stanicemi předávaný report (RST) znamená:

- čitelnost, sílu signálu a tón

14. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:

- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje je-li tento kmitočet volný

15. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQDX“ . Znamená to:

- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)

16. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:

- dokonale čitelné, 5 mV na 50 W vstupu RX, zcela čistý tón

17. Provoztypu „Packet radio“ se využívá pro:

- přenos různých digitálních informací

18. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:

- 45,4 Bd

19. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:

- 1200 a 2200 Hz

20. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:

- 31 Hz

 

d)      Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy) 

1. Jsem rušen interferencí:          

- QRM                     

2. Můžete zvýšit výkon?

- QRO?

3. Volá vás…: 

- QRZ                                      

4. Počkejte, až vás zavolám:

- QRX

5. Síla vašich signálů kolísá:             

- QSB

6. Vysílejte pomaleji:

- QRS

7. Přestaňte vysílat:   

- QRT                       

8. Snižte výkon:

- QRP                                         

9. Jste připraven?

- QRV? 

10. Nemám pro vás nic nového:  

- QRU                

11. Potvrzuji příjem:   

- QSL     

12. Moje poloha je…:                    

- QTH 

13. Vaše klíčování je nesrozumitelné:

- QSD               

14. Jaký je můj přesný kmitočet?

- QRG?

15. Mohu pracovat s přímo (prostřednictvím):

- QSO

16. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?

- QSY?

17. Jsem rušen atmosférickým rušením:

- QRN

18. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:    

- QRJ

19. Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:      

- QZF

20. Poslouchám na kmitočtu …. kHz:

- QSX

 

e)      Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1.       střídavý proud:   

- AC 

2.  klíč:

- KY

3.       radioamatér:

- HAM

4.       opakovat:

- RPT

5.       děkuji pěkně:

- DP

6.       vysoký kmitočet:

- HF

7.       zvukový kmitočet:

- AF              

8.       vysoké napětí:

- HV, VN

9.       automatické řízení zisku:     

- AGC

10.       přijímač:

- RX

11.       zařízení:

- RIG    

12.  jak?

- HW?

13.       signály:   

- SIGS

14.       amplitudová modulace:    

- AM     

15.       opět, zase:             

- AGN

16.       anténa

- AER, ANT:

17.       konec vysílání:

- SK

18.       čekejte:  

- AS

19.       domluvené spojení:

- SKED     

20.       blízko, u:

- NR, NEAR

21.       stanice:         

- STN

22.       jedno postranní pásmo:

- SSB

23.       příkon:         

- INPT     

24.       záznějový oscilátor:

- BFO

25.       slunečno:

- SUNNY

26.       zavolání, značka:

- CALL 

27.       vysílejte:

- K     

28.       uzavírám stanici:

- CL              

29.       nízký kmitočet:

- LF     

30.  lituji, bohužel:

- SRI  

31.       špatný operátor:

- LID

32.       děkuji:

TNX

33.       činitel stojatých vln: 

- PSV, SWR

34.       staniční denník:

- LOG 

35.       všeobecná výzva:

- CQ           

36.       vysílač:

- TX  

37.       rušení televize: 

- TVI  

38.       dlouhý drát, dlouhé vlny:

- LW     

39.       stejnosměrný proud:   

- DC

40.       mikrofon:

- MIKE

41.       spodní postranní pásmo:

- LSB

42.       Mezinárodní telekomunikační unie:

- ITU, UIT

43.       Mezinárodní radioamatérská unie:

- IARU

44.  milý, drahý:

- DR 

45.       špatný, špatně:

- BD

46.       jméno:

- NAME

47.       dálkové spojení:

- DX

48.  vy, ty:

- U

49.  váš, tvůj:

- UR     

50.       elektronický klíč:

- ELBUG

51.  z, ze:

- DE

52.  za:  

- FER

53.       promiň, promiňte:

- EXCUS

54.  nyní:

- NW

55.       šťastný:

- HPY

56.       velmi pěkný:

- FB

57.       kmitočtová modulace:    

- FM

58.       zapsat, porozumět:

- CPI, CPY 

59.       znovu na shledanou:

   - CUAGN 

60.       proměnný oscilátor:

- VFO

61.       přítel:     

- OM          

62.       dobré odpoledne:

- GA

63.       dobré ráno:

- GM    

64.       dobrý večer:

- GE

65.  horní postranní pásmo: 

- USB

66.       automatické řízení hlasitosti: 

- AVC

67.       telegrafie, netlumená vlna:

- CW         

68.       ultravysoký kmitočet:

- UHF

69.       krátkovlnný posluchač:

- SWL 

70.       pracoval, pracující:

- WKD  

71.       světový čas koordinovaný:

- UTC

72.       velmi vysoký kmitočet:

- VHF

73.       velmi:

- VY

74.       v pořádku:

- OK

75.       počasí:   

- WX             

76.       nahoru:

- UP

77.       potvrdit:

- CFM

78.       výstupní výkon:

- OUTPUT

79.  rád, potěšen:

- GLD

80.       štěstí, hodně štěstí:

- GL    

81.       koncový stupeň:

- PA     

82.       země, uzemnění:

- GND

83.       špičkový výkon:

- PEP

84.       greenwičský čas:

- GMT

85.       slečna, přítelkyně:

- YL     

86.       prosím:

- PSE

87.       pokračujte:

- GA

88.       výkon:

- PWR

89.       srdečný pozdrav:

- 73     

90.       polibek:

- 88

91.       správně přijato:

- R

92.       zmiz!:

- 99

93.       přerušit:

- BK 

94.       nekoncesovaný:

- UNLIS 

95.       transceiver:

- TRX

96.       přijal, přijato:

- RCVD

97.  zde, tady:

- HR

98.       doufat:

- HPE                            

99.       poloautomatický klíč:

- BUG  

100.   nic:        

- NIL

 

f)             Používání prefixů ve volacích značkách

1.       Česká republika:

- OL, OK

2.       Nizozemsko: 

- PA – PI

3.       Německo:     

- DA – DL

4.       Švédsko:

- SA – SM

5.       Rakousko:   

- OE

6.       Finsko:

- OF – OJ

7.       Slovensko:

- OM

 

8.       Dánsko:

- OU – OZ

9.       Polsko: 

- SN – SR

10.       Norsko:

- LA – LN

11.       Francie: 

- F, FD – FC

12.       Španělsko:

- EA – EH

13.       Itálie:

- I, IA – IZ

14.       Řecko: 

- SV – SZ

15.       Slovinsko:     

- S5 

16.       Bulharsko:

- LZ

17.       Maďarsko:

- HA,HG  

18.       Rumunsko:

- YO – YR

19.       Ukrajina:

- UR – UZ  

- EM – EO

20.       Portugalsko:

- CT

21.       Rusko:

- UA – UI

22.       USA:

- K,N,W,AA – AK

23.       Estonsko:

- ES     

24.       Kanada:

- VA – VE, VO

25.       Litva:

- LY      

26.       Austrálie:

- VK             

27.       Lotyšsko:

- YL      

28.       Japonsko:

- JA – JS

29.       Belgie:

- ON – OT

30.       Brazílie:

- PP – PY

31.       Lucembursko:

- LX 

       

32.       Jihoafrická republika:

- ZR – ZU

33.       Chorvatsko:

- 9A      

34.       Argentina:

- LO – LW

35.       Makedonie:   

- Z3            

36.       Indie:

- VU

37.       Švýcarsko:   

- HB, HE               

38.       Keňa:

- 5Y – 5Z

39.       Skotsko:   

- GM, GS           

40.       Kanárské ostrovy:

- EA8 – EH8

41.       Andorra:

- C3    

42.       Azory:    

- CU 

43.       Irsko:   

- EI, EJ

44.       Moldavsko:

- ER    

45.       Albánie:

- ZA    

46.       Anglie:   

- G, GX 

47.       Ostrov Man:

- GD, GT    

48.       Severní Irsko:   

- GI, GN 

49.       Wales:  

- GW, GC

50.       Malta:    

- 9H          

51.       Dodecanese:

- SV5 – SZ5

52.       Kréta:

- SV9 – SZ9  

53.       Bosna a Hercegovina:

- T9     

54.       Turecko:

- TA – TC

55.       Island:     

- TF     

56.       Srbsko a Černá Hora:

- YT – YU, YZ

57.       Tchaj-wan:

- BV 

58.       Čína:         

- BY, BT, BZ

59.       Chile:    

- CA – CE

60.       Nový Zéland:

- ZL – ZM

 

Oddíl

Počet otázek

Hodnocení

Počet otázek v testu

Maximální počet bodů

a)

28

7 bodů

7

49

b)

52

1 bod

52

52

c)

20

5 bodů

5

25

d)

20

5 body

5

25

e)

100

2 body

25

50

f)

60

2 body

15

30

Celkem

280

 

109

231

 

 

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N - elektrotechnika a radiotechnika

 

a)             Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

1.    Jednotkou elektrického proudu je:

- ampér

2.    Jednotkou elektrického odporu je:

- ohm

3.    Elektrický výkon měříme v jednotkách:

- W

4.    Kmitočet měříme v jednotkách:

- Hz

5.    M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:

- 1000000

6.    Výkon P, proud I a napětí U spolu souvisí dle vztahu:

- P = I . U

7.    Vlnová délka l, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:

- c = f . l

8.    Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:

- 10 hodin

9.    Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:

- 5 W

10.    Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A  je jeho příkon:

- 144 W

11.    Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- kmitočtová modulace

12.    Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?

- amplitudová modulace

13.    Který fonický druh provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?

- SSB

14.    U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?

- u amplitudové modulace

15.    Síťové napětí v domovních rozvodech má kmitočet:

- 50 Hz

16.    Pro hlasovou komunikaci je dostatečný přenos kmitočtů:

- 300 Hz až 3 kHz

 

b)          Součástky

1.    Indukčnost cívky měříme v jednotkách:

- H

2.    Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:

- F

3.    1,5 nF lze též vyjádřit jako:

-1500 pF

4.    Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:

- 1200000 W

5.    Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:

- menší

6.    Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:

- kladný pól

7.    Pentoda je elektronka, která má:

- tři mřížky

8.    Zenerova dioda se používá:

- k stabilizaci napětí ve zdrojích

 

c)       Obvody, přijímače a vysílače

1.    Co způsobí kmitání oscilátoru?

- kladná zpětná vazba

2.    Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?

- kondenzátory a tlumivky

3.    K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží:

- Zenerovy diody

4.    Záznějový oscilátor slouží:

- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru

5.    Impedance ideálního paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- ¥

6.    Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:

- 0 W

7.    Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:

- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače

8.    Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:

- C

9.    Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?

- detektor

10.  Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:

-         přímosměšující přijímač

 

11.  S-metr slouží:

- k určování síly přijímaných signálů

12.  Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:

- superhet bez záznějového oscilátoru

13.  Umlčovač šumu (squelch) slouží:

- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál

14.  Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?

- směšovač

15.  Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:

- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet

16.  Selektivita přijímače je:

- schopnost vzájemně rozlišit různé signály

17.  Oscilátor vysílače by měl:

- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu

18.  Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:

- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

19.  Modulace SSB je odvozena od:

- amplitudové modulace

20.  Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:

- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra

21.  Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:

- výkon je dostatečný ale modulace slabá

22.  Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:

- vyváženého modulátoru

23.  Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:

- oscilátoru

24.  Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)?

- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

 

d)      Antény a napájecí vedení

1       Vstupní impedance dipólu ve volném prostoru je přibližně:

- 75 W

2       Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:

- 20 m

3       Konektor PL259 na zařízení slouží k:

- připojení antény

4   O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatého vlnění roven:

- 1

5       Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:

- vertikální

6.    Dipól na VKV je:

- kratší než je na KV

7.    Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:

- zvýšením počtu prvků

8.    Balun je obvod, kterým se realizuje:

-         přechod ze symetrického vedení na nesymetrické

 

9.    Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny?

- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe

10.    K přizpůsobení antén na KV slouží:

- anténní přizpůsobovací člen

11.    Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu Yagi ve srovnání s dipólem?

- anténa Yagi má větší směrovost

12.    Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?

- má tvar číslice 8 kolmé k anténě

 

e)             Šíření rádiových vln

1.    Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:

- D, E, F1, F2

2.    Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:

- 11 let

3.    Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?

- vrátí se zpět k Zemi

4.    Běžná spojení v pásmu 2 m jsou obvykle uskutečněna díky:

- přímé viditelnosti obou stanic

5.    Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:

- napájecí napětí zdroje

6.    Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?

- sluneční aktivita

7.    Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?

- 100 km

8.    Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?

- protože je to nejvyšší vrstva

 

f)              Měření elektrických veličin

1.    Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze změnit:

- bočníkem (paralelním odporem)

2.    Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:

- velký

3.    Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:

- čistě ohmický

4.    Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:

- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru

5.    Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:

- do série mezi zdroj a spotřebič

6.    Reflektometrický můstek slouží k:

- určení (nastavení) přizpůsobení antény

7.    Vstupní odpor ampérmetru by měl být pokud možno:

- velmi malý

8.    Měříme-li napětí zdroje, měřící přístroj připojíme:

- paralelně ke svorkám zdroje

 

g)             Rušení a odolnost proti rušení

1.    Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:

- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu

2.    Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?

- blokovací kondenzátory

3.    Dojde-li k rušení televize vlivem nežádoucího KV signálu na jeho vstupu zařadíme mezi televizor a anténu:

- dolnofrekvenční zádrž

4.    Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?

- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení

5.    Jaký je jeden z hlavních způsobu potlačení bludné vf energie na stanici?

- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší

6.    Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:

- špatným stíněním vysílacího zařízení

7.    Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit anténu:

- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů

8.    Špatné přizpůsobení antény má vliv na:

- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu)

 

h)          Bezpečnost elektrických zařízení

1.    V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:

- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V

2.    Ochranný vodič musí být označen barvou:

- kombinací žluto-zelené

3.    Při úrazu elektrickým proudem:

- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce

4.    Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:

- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos

5.    Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:

- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod

6.    Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:

- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA

7.    Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:

- řádně uzemněny

8.    Jímací tyč hromosvodu:

- nesmí sloužit jako držák antény

9.    Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:

- 3 vodiče

10.    Uzemňovací vodič antény:

- musí být spojen s hromosvodným systémem

11.    Jak umístíme vnitřní anténu?

- co nejdále od vysílací pozice

12.    Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény?

- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

 

Zkušební otázky jsou členěny do osmi oddílů. Test obsahuje celkem 24 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

 

Oddíl

Počet otázek

a)

4

b)

2

c)

6

d)

3

e)

2

f)

2

g)

2

h)

3

Celkem

24

 

 

Vyhodnocení písemné zkoušky

 

(1) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 20 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 16 otázek.

(2) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového maximálně možného počtu 372 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 295 bodů.

(3) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 40 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 32 otázek.

(4) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 14 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 11 otázek.

(5) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového maximálně možného počtu 231 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 175 bodů.

(6) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 24 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 19 otázek.

 

Praktická zkouška z telegrafie

 

Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie podle zásad stanovených pro získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky (viz. Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, čj. 29845/2005-613).

 

 

ČTÚ čj. 27269/2005-613

odbor správy kmitočtového spektra