MĚŘIČ KAPACITY

Toto zapojení slouží jako převodník kapacity na odpor, jako indikátor kapacity je možno použít i běžný ručkový ohmmetr, zapojený místo obvodu <R1 – baterie – uAmetr>. Jedná se o jednoduchý dvoustupňový klopný obvod s tranzistory T1 a T2 opačné vodivosti (PNP a NPN) s přímou vazbou mezi stupni. Měřený kondenzátor Cx tvoří kladnou zpětnou vazbu z výstupu obvodu na jeho vstup. To vede ke tvorbě kmitů, tranzistory střídavě jsou otevřeny a zavřeny, tato doba je přímo úměrná kapacitě kondenzátoru.Zvlnění výstupního proudu vyrovnává kondenzátor C1. Proud protékající obvodem při zvětšení kapacity kondenzátoru je menší a tím pádem je ohmmetrem vyhodnocen jako zvýšení odporu.

Zařízení je již začíná reagovat při kapacitě kondenzátoru 10 pF, při kapacitě 10 nF je již výsledný odpor stovky kΩ. Když hodnotu odporu R2 snížíme na 100 kΩ, dostaneme rozsah měření kapacity od 100 pF do M1. Počáteční odpor je asi 0,8 Ω. Podotýkám, že průběh je značně nelineární a je závislý na protékajícím proudu. Proto se bude při měření různými přístroji lišit, proto je vhodné stupnici překontrolovat kondenzátory známé kapacity.

Literatura:
Поляков В. Теория: Понемногу — обо всем.
Расчет колебательных контуров. — Радио, 2000, № 7, с. 55, 56.