ANTÉNA LONG WIRE

Jak naznačuje již samotný název antény je to vlastně dlouhý drát (v angličtině long wire), zavěšený mezi vysílačem a protějším pevným bodem. Tento typ antény nemá napájecí vedení, to se totiž započítává do celkové délky a tedy tvoří její součást. Délka antény by měla odpovídat násobku vlnové délky λ / 2, čím je anténa delší, tím má větší energetický zisk a hlavní směr jejího vyzařování se soustřeďuje do osy antény. Je zřejmé, že s nárůstem délky antény její impedance roste, při délce 5λ je asi 138 Ω, takové nepřizpůsobení v praxi znamená PSV asi 2:1 (tedy 10% odraženého výkonu).

Je samozřejmě nutné vzít do úvahy, že v případě pásem 14 a 28 MHz se anténa již jeví jako směrová, je tedy vhodné vybrat vhodný směr zavěšení, tedy anténu orientovat na nejpožadovanější země. Rovněž výška zavěšení antény má svůj vliv na vyzařovací diagram, viz obrázek.

Největší výhodou antény LW je bezesporu její nízká pořizovací cena, ale na druhou stranu je nevýhodou její značná délka, zvláště pokud chceme docílit většího energetického zisku. Je zde také nebezpečí TVI (rušení televize), i když přechodem na digitální televizi toto již není tak podstatné. Ale v každém případě by anténa měla být umístěna ve volném prostoru, což zejména ve městech může způsobit problémy.

Pro požadované kmitočtové pásmo se délka antény vypočítá podle:

kde

L = délka antény (m)

n = počet půlvln na celou délku antény

f = rezonanční kmitočet v MHz

Z uvedeného vyplývá, že anténa LW může být použita jako vícepásmová, pro provoz na harmonických kmitočtech, tedy na násobcích základního pásma (160, 80, 40, 20, 10 m).Optimální anténa má délku 78 metrů, pak má tyto parametry:

Pásmo (MHz)

Zisk (dB)

Impedance

λ

1,8

0

73

½

3,5

0,6

94

1

7

1,6

109

2

14

3,5

130

4

28

6,2

152

8


Zpracováno podle http://sp6stg.nd.e-wro.pl/  a vlastních zkušeností