KOMBI DIPÓL

Na horních amatérských pásmech se používají antény jak horizontálně, tak i vertikálně polarizované. Po více odrazech rádiových vln v ionosféře může dojít ke změně polarizace, v tom případě dochází při použití antény pracující jen s jedním typem polarizace k zeslabení přijatých signálů. Vzhledem k tomu, že vrstvy ionosféry, ve kterých dochází k odrazu mění svou polohu, tím pádem se současně mění i polarizace odražených signálů. V praxi to znamená kolísání úrovně signálů při příjmu na anténu která poskytuje jen jednu polarizaci. Optimální antény pro práci v těchto pásmech by měly mít stejné vlastnosti jak pro horizontální, tak i pro vertikální polarizaci.

Požadovaných vlastností můžeme docílit použitím kombinovaného dipólu, znázorněného na obrázku. Horní vodorovná část představuje dipól, který má ve svém středu vysokou vstupní impedanci a je schopen přijímat a vysílat rádiové vlny s horizontální polarizací. Směrová vyzařovací charakteristika je téměř kruhová, tedy je schopen pracovat efektivně do všech směrů.

Dolní vertikální část antény představuje svislý půlvlnný dipól se vstupní impedancí odpovídající všem ostatním dipólům, tedy 75 ohmů, čili je vhodný pro přímé napaájení souosým kabelem 75 ohmů. Samozřejmě pracuje s vertikální polarizací vyzařovaných vln a jeho směrová charakteristika je (také samozřejmě) kruhová. Pro efektivní fungování vertikálního dipólu nesmí být jeho dolní konec níže, než 1/8 vlnové délky. Horní čtvrtvlnné rameno tohoto dipólu zároveň napájí horizontální část.

Pásmo (m)

A

(cm)

B

(cm)

C

(cm)

D

(cm)

20

2 024

450

506

253

17

1 592

358

398

199

15

1 344

302

336

168

12

1 176

264

294

147

11

1 040

233

260

130

10

1 010

226

252

126

6

564

127

141

70


Na koncích svislého dipólu je samozřejmě maximální napětí a propojením vertikální a horizontální části z vodiče stejného průměru bude tato kombinace spolu dobře přizpůsobena. Délka ramene vertikálního dipólu, který je propojen s horizontálním, bude mírně kratší než v klasické verzi. To je proto, že horizontální dipól působí jako svého druhu kapacitní zátěž a tím zkracuje délku vertikálního dipólu. Rozměry antény pro jednotlivá horní pásma jsou uvedena v tabulce. Samozřejmě že je nutné upravit délku vertikálního dipólu na minimální PSV v různých podmínkách instalace.

Anténa může být vyrobena z měděného drátu o průměru 1-2 mm. Při napájení antény pomocí koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 75 ohmů je skutečné dosažitelné PSV 1,5 na všech pásmech. Napájecí souosý kabel musí být k anténě připojen kolmo k rovině antény, v krajním případě pod úhlem alespoň 45°.

http://www.votshema.ru