KAPACITNÍ ODPOR

Kondenzátor se chová různě v obvodech stejnosměrného a střídavého elektrického proudu. Zatím co pro stejnosměrný proud představuje téměř nekonečný odpor (dle kvality dielektrika – izolace mezi polepy), tak střídavý proud může kondenzátorem protékat. Ale pozor, není to skutečný průchod proudu, jako u vodičů, nýbrž je to střídavě nabíjecí a vybíjecí proud kondenzátoru. Jeví se to tak, že průchodu střídavého proudu klade určitý odpor, který závisí na kmitočtu a kapacitě kondenzátoru, označujeme jej jako kapacitní reaktanci Xc. Vypočítat se dá ze vztahu

Z tohoto vzorce se pak dají snadno odvodit výrazy pro zjištění potřebné kapacity pro požadovanou reaktanci Xc, nebo pro zjištění proudu, jaký bude daným kondenzátorem protékat při pracovním kmitočtu. V dobách elektronkových přijímačů radioamatéři s oblibou používali kondenzátor jako předřadný odpor pro sériově propojené žhavení elektronek, jelikož nevznikalo tolik zbytečného tepla jako při použití odporu. Viz třeba poznámky se starého školního sešitu:

Z uvedených základních vlastností kondenzátorů vyplývá i jejich další praktické využití. Vzhledem k tomu, že (jak bylo uvedeno výše) stejnosměrný proud kondenzátorem neprochází, zatímco střídavý proud ano, můžeme jej výhodně použít pro oddělení stejnosměrné a střídavé složky proudu v těch obvodech, kde se obě složky vyskytují, jako kupříkladu vazební kondenzátory v zesilovačích – propustí střídavý signál do dalšího stupně, ale zabrání průchodu stejnosměrného napětí z kolektoru tranzistoru do báze následujícího stupně.

Další charakteristickou vlastností kondenzátorů je, že napětí a proud nejsou ve fázi, jako je tomu u odporů, ale že proud protékající kondenzátorem fázově předbíhá napětí na kondenzátoru o 90°.

Pro zajímavost si uvedeme jeden příklad – jak velkou kapacitní reaktanci představuje kondenzátor s kapacitou 2 uF, který je zapojen v obvodu střídavého proudu sítě s kmitočtem 50 Hz?

Pro přehled, jakých hodnot může kapacitní reaktance nabývat v závislosti na kapacitě a kmitočtu, uvádím dále přehlednou tabulku:

Další literatura ke studiu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapacitance
http://www.hobby-bastelecke.de/grundlagen/wechselspannung_kapazitiv.htm