PŘIPOMÍNKY KE STAVBĚ ANTÉN

Upevnění jakékoli antény na střechu, zeď či stožár je třeba řešit individuálně, případ od případu, a to buď pomocí konzol, či kotvením lany, popřípadě upevněním na střešní trám aj. Vždy přitom musíme mít na paměti, že anténa musí vydržet i velmi silné nárazy větru, případně značnou váhu sněhu. Upevnění musí být takové, aby nebyla poškozena střecha či zeď a místo, kudy držák antény prochází střechou, musí být dokonale izolováno proti pronikání vlhkosti.

Při stavbě antény je dobré dodržovat následující zásady:

1. Anténu nebo soustavu antén upevníme podle možnosti ve výšce kolem dvou až tří metrů nad střechou domu. Stožár použijeme jedině tehdy, je-li to nutné vzhledem k neodstranitelné překážce ve směru komunikace. Ke stavbě na střeše si raději vyžádáme písemný souhlas majitele domu.

2. Při stavbě antény bereme ohled na sousední antény, abychom nevnikali do jejich směrového kužele.

3. Nikdy nestavíme anténu za vysokou překážkou.

4. Je-li v blízkém sousedství vysoká budova, snažíme se umístit anténu na ni i za cenu delšího svodu.

5. Napáječ nikdy nenecháme ležet volně na střeše (či zdi), vždy ho umístíme alespoň 15 cm od ní a vedeme ho tak, aby nebyl „zalomen“, či tažen vlastní vahou při delším vertikálním vedení.

6. Vyhýbáme se místům s kouřícími komíny, s rozměrnými kovovými předměty, s ochozy a zábradlím.

7. Anténa ani svod nesmí křižovat vedení vysokého či nízkého napětí, ani telefonní vedení, a to jak z důvodů bezpečnostních, tak i pro možnost zhoršení kvality příjmu.

8. Na tyč bleskosvodu se nesmí anténa upevňovat, na komín jen tehdy, je-li dokonale pevný.

9. Nemá-li budova, na které je umístěna anténa, bleskosvod, musí být anténa uzemněna, a to podle předpisů pro bleskosvody.

Kniha "Stavíme jednoduché přijímače VKV"