ROZPROSTŘENÉ LADĚNÍ

Při návrhu vysokofrekvenčních obvodů, ať již v přijímačích nebo vysílačích, potřebujeme často sestavit laděný obvod tak, aby překrýval pouze požadovaný kmitočtový rozsah. Toho snadno docílíme tak, že do laděného obvodu přidáme přídavné kapacity (viz obrázek).

http://varikap.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80.jpg

Zde si tedy ukážeme, jak na to.

Nejprve si musíme spočítat potřebnou minimální a maximální kapacitu obvodu C1 – C2 – C3, pomocí vzorců:

С mах = 1 / 4 •π²• L • F² min — С4;

C min = 1 /4 •π²•L • F² max — C4,

Kde

С = mах a C min je požadovaná kapacita tohoto obvodu ve Faradech.

L = indukčnost cívky obvodu v Henry

C4 = kapacita ve Faradech.

Při zadaných hodnotách C3, C4, L a vypočtených hodnotách Cmin a Cmax, je kapacita dodatkového kondenzátoru C2 dána vzorečkem:

С2 = √В² — А — В,

Ale nejprve si musíme určit veličiny A a B pomocí vzorců:

А = С3mах•C3min – C min•Cmах •(С3mах-C3min) /(Сmах-Cmin);

В = (C3min + С3mах) / 2;

Kde C3max a C3min jsou maximální a minimální kapacita ladicího kondenzátoru C3 ve Faradech.

Pak kapacitu kondenzátoru C1 vypočteme dle:

С1 = 1/[1 /Cmin -1 /(С2 + C3min)].

Ještě si zde uvedeme zjednodušené vzorce pro orientační výpočet indukčnosti obvodových cívek a tlumivek:

Pro cívku bez jádra je počet závitů

N=32√L/D,

Kde

L = požadovaná indukčnost v uH,

D = průměr vinutí v mm

N = počet závitů

Pro cívku navinutou na kostřičce s feritovým jádrem průměru 2,6 – 2,8 mm o délce 12 – 14 mm (nacházejí se v mnoha obvodech TV a rozhlasových přijímačů) je možno počet závitů určit podle:

N = 8,5 √L/D

Kde

L = požadovaná indukčnost v uH

D = průměr vinutí v mm

N = počet závitů

Zpracováno podle http://varikap.ru