Stavíme jednoduché přijímače VKV

Na internetu se dají najít spousty užitečných rad a příruček, jen si dát práci je vyhledat. Aby jste byli této práce ušetřeni, nabízím zde jednu sice již poněkud starší, ale ve své podstatě stále aktuální knihu zveřejněnou na stránkách AMAPRO.


Obsahová náplň knihy VKV

Historie pravidelného rozhlasového vysílání
Z historie časopisu Radioamatér
Technologické postupy polovodičů
Rozměry polovodičových prvků
Technika mikro obvodů a destiček
Bipolární technologie MOS
Výroba integrovaného obvodu
Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Technologie vyšší integrace
Návrh a konstrukce mikroprocesorů
Využití IO ve vysokofrekvenční technice

Praktické rady začínajícím
Úprava hrotu pistolové páječky
Nedokonalý, studený spoj
Označení hodnoty rezistorů a kondenzátorů
Jmenovitý odpor součástky
Písmenný kód dovolený odchylky
Barevné označení součástek
Tantalové a kapkové kondenzátory

Základy elektroniky
Měření proudu a napětí
Velikost vychýlení elektrického měřidla
Ohmův zákon
Sériové řazení zapojení rezistorů
Paralelní řazení zapojení rezistorů
Kombinované zapojení rezistorů
Děliče napětí s rezistory
Dělič napětí bez odběru proudu

Síťový zdroj stejnosměrného napětí
Usměrňování malých střídavých napětí
Efektivní hodnota střídavého napětí
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru
Zdvojovač napětí
Odpojení zátěže za provozu
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Zapojení desky plošných spojů usměrňovače
Zapojení stabilizátoru s MA7815

Jednotka decibel a její použití
Matematika s decibely
Decibely a logaritmy
Grafický výpočet decibelů dB
Decibely bez nutnosti logaritmování

Obvody LC v přijímačích
Kondenzátor, kapacita, Farad
Paralelní kmitavý obvod LC
Cívka, indukčnost, Henry
Kruhový kmitočet
Kmitavý obvod LC
Funkční křivka rezonančního obvodu
Thomsonův vzorec
Polovodičový tranzistor
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Základní elektrické parametry tranzistoru
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
Zapojení jednoduchého NF generátoru RC
Laděné obvody
Filtr soustředěné selektivity
Kombinace vázaných rezonančních obvodů
Vliv vzájemné vazby mezi obvody pásmových propustí
Plošné cívky, plošné spoje
Tovární výroba plošných cívek
Výpočet indukčnosti plošné cívky
Rozměry a tvar plošné cívky
Konstrukce plošné cívky
Počet závitů plošné cívky
Přenosová charakteristika plošné cívky
Průběh útlumu indukovaného napětí
Rezonanční kmitočet
Parametry vzduchových cívek

Amplitudová a kmitočtová modulace
Signál určený k modulaci
Kmitočtový zdvih
Modulace přenášeného pásma, selektivita

Šíření rádiových vln
Šíření vln v ionosféře
Šíření velmi krátkých vln
Rychlost elektromagnetických vln
Šíření VKV za obzor
Intenzita pole v decibelech dB
Ohyb a odrazy vln na zeměkouli
Ohyb a odrazy vln v geografickém terénu
Vliv turbulencí na rozptyl vlnění
Atmosférický lom
Meteorologické hlediska přenosu
Stabilita ovzduší, kupovitá oblačnost
Frontální systém, teplotní inverze
Radiační, vyzařovací typ inverze
Odraz signálů od postupující studené fronty
Měření intenzity pole
Energie vysílací antény
Měřící anténa pro VKV
Zisk anténní soustavy
Výkyv amplitudy přijímaného signálu
Meteorologická situace pro přenos
Ukázka záznamu synoptické mapy
Vysvětlivky k meteorologickým zkratkám
Záznam příjmu v synoptické mapě
Vliv teplotní inverze na šíření VKV
Záznam vyzařování zemského povrchu
Záznam o atmosféře v nočních hodinách
Záznam přechodu frontálního systému
Časové rozložení hustoty intenzity pole
Graf rozložení pole přijmu Berlin
Graf rozložení pole přijmu Jauerling
Rádiová výška přijímací anteny
Náhodné meteorologické poruchy
Grafické znázornění příjmu signálu
Záznam o přechodu okludované fronty
Denní rozpis meteorologické situace

Tabulka zahraničních vysílačů v pásmu VKV
Vysílače VKV Polsko, Rumunsko
Vysílače VKV Maďarsko, Německo
Vysílače VKV Rakousko
Průběh intenzity pole v pásmu velmi krátkých vln
Plán rozhlasových kmitočtů do 108MHz I.
Plán rozhlasových kmitočtů do 108MHz II.

Antény
Automobilové antény
Impedance napájecích kabelů
Provedení autoantén a jejich instalace
Antény pro VKV přijímače
Závislost zisku antény na jeho délce
Sedmiprvková anténa YAGI
Půlvlnný dipól
Symetrizace a symetrizační členy
Vstupní impedance továrních přijímačů
Rozložení impedance na dipólu
Sedmiprvková anténa s dolaďovaným dipólem
Dipól s bočníkovým napájením
Kubická anténa s reflektorem Quad
Kosočtverečná anténa Diamont
Reflektorová anténa
Anténa s reflektorovou stěnou
Širokopásmová anténa
Anténní svod
Tabulka frekvencí UHF
Bezpečné umístění antény

Anténní slučovače
Vstupní impedance slučovače
Anténní transformační slučovač
Anténní slučovač na feritové tyčce
Slučovač s obvody LC
Umístění slučovače v blízkosti antén

Anténní předzesilovač
Předzesilovač se slučovačem
Nízkošumový anténní zesilovač

Přímozesilující přijímače AM
Jednoduchý AM přijímač s diodovou detekcí
Diodový přijímač se zesilovačem
Středovlný adaptor
Přímozesilující přijímač s laděnou feritovou propustí
Vysokofrekvenční zpětná vazba
Středovlnný tuner bez cívek
Tuner pro příjem pevně nastavené stanice
Detektor s diodovým zdvojovačem

Nejjednodušší přijímač pro pásma VKV
Demodulace signálu FM
Změna tvaru křivky propustnosti
Základní funkce přijímače FM
Varianty zapojení přijímače FM
Zpětnovazební přijímač
Zapojení přijímače FM
Přijímač FM s jednostupňovým tranzistorem
Zapojení vstupního obvodu FM
Ladění přijímače s varikapem
Zapojení přijímače s varikapovým laděním
Automatické dolaďování kmitočtu
Provedení obvodu LC
Přijímač se sériově zapojeným dolaďovacím obvodem
Zvýšený šum
Zapojení přijímače na zkušební desce
Citlivost přijímače

Obvody superhetu a jejich činnost
Blokové schéma tuneru
Deformace přenosové charakteristiky
Podíl šumu přijímače
Rozkmit šumového signálu
Boltzmanova konstanta
Tranzistory s malým šumovým číslem

Rušení příjmu rozhlasových pořadů
Míra relativní šumové teploty
Rušení signály kmitočtově blízkého vysílače
Rušení vzniklé směšovací činností
Vzájemné rušení dvou kmitočtů
Vysokofrekvenční rušivá energie
Rušení vznikající křížovou modulací
Rušení přímým vyzařováním zdroje
Parazitní modulace
Intermodulace, nežádoucí kmitočty
Hloubka křížové modulace
Odolnost proti parazitnímu příjmu
Vliv rušivého signálu na oscilátor
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Specifické příjmové podmínky VKV

Obvody vstupní jednotky
Uzemněné zapojení vstupního obvodu
Zkreslení nízkofrekvenčního signálu
Oscilátory a směšovače vstupů
Zapojení směšovače
Zapojení Colpitzova oscilátoru
Kaskádové zapojení předzesilovače
Zapojení středovlnného předzesilovače
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Problémy dotykového statického náboje
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Zapojení vstupní jednotky VF
Kmitající směšovač s diferenciálním stupněm
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu
Zapojení směšovače s integrovaným obvodem MA3005
Oscilátorová cívka středovlnného rozsahu
Velmi kvalitní vstupní jednotka FM
Automatické řízení citlivosti AVC
Varikap, polovodičová dioda
Schéma vstupní jednotky s tranzistory PNP
Stínění varikapů
Souběhové kmitočty

Mezifrekvenční zesilovač
Závislost fázového posuvu na kmitočtu
Kmitočtové filtry
Princip amplitudového omezovače
Skupinové zpoždění
Průběh skupinového zpoždění
Piezoelektrické filtry
Monolitický filtr
Keramické filtry
Závislost útlumu na kmitočtu
Piezokeramické filtry
Mezifrekvenční filtry
Mezifrekvenční zesilovač 465kHz
Plošný spoj pro MF zesilovač
Filtry pro mezifrekvenční zesilovače
Průběh křivky propustnosti filtru
Konstrukce cívky mf zesilovače
Vazba sériovým obvodem LC
Usměrněná složka VF napětí

Demodulace signálu AM
Zapojení diodového detektoru
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem

Demodulátory FM
Nejjednodušší obvod frekvenční demodulace
Transformace kmitočtové modulace na amplitudovou
Poměrové detektory
Blokové zapojení koincidenčního demodulátoru
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem
Fázový komparátor
Počítací diskriminátor

Stereofonní příjem
Spektrum zakódovaného stereofonního signálu
Obálka pomocné nosné s modulací kanálu
Modulační obálka s nosným kmitočtem
Akustický dekodér
Fázová věrnost stereo signálu
Přeslechy mezi kanály

Stereofonní dekodéry
Blokové schéma stereofonního dekodéru
Dekodér s polárním demodulátorem
Princip polárního demodulátoru
Obnovovač pomocné nosné vlny
Zdvojení v nelineárním zesilovači
Fázová chyba ve stupních pilotního signálu 19kHz
Fázová odchylka, přeslechy
Zapojení stereofonního dekodéru s A290D
Měření na stereofonním dekodéru
Harmonické zkreslení signálu

Stereofonní superhet 66Mhz až 100MHz
Popis činnosti superhetu
Elektronické schéma superhetu I.
Elektronické schéma superhetu II.
Deska plošných spojů tuneru
Rozložení součástek tuneru
Zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou
Nežádoucí harmonické složky
Selektivita přijímače
Časový průběh koincidenčního demodulátoru
Potlačení parazitní amplitudové modulace
Zkreslení a šumové poměry v levém a pravém kanálu
Stereofonní rozdílové složky
Charakteristický brum ve sluchátku
Nastavení požadovaného zesílení
Šířka křivky propustnosti
Náchylnost k nakmitávání signálu
Vstupní citlivost tuneru
Závady a problémy při oživování tuneru
Seznam použitých součástek tuneru

Nízkofrekvenční zesilovače
Intermodulační zkreslení
Fázové zkreslení vlivem posunu základní harmonické
Stereofonní zesilovač 2x3 watty
Zapojení korekčních obvodů
Deska plošných spojů korekce
Koncový zesilovač s MBA810
Schéma zapojení koncového zesilovače
Deska plošných spojů NF zesilovače
Přídavné chlazení pro výkonový zesilovač
Schéma zesilovače s MDA2010, MDA2020
Napěťové zesílení integrovaného obvodu
Koncové výkonové tranzistory
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení

Reproduktorová soustava
Reproduktorová dvoupásmová skříňka
Ozvučení dostatečným akustickým výkonem
Reproduktorová výhybka
Reproduktorová zástrčka a konektory

Použitá literatura pro VF techniku