IMPEDANCE ANTÉNY

Impedance (tj. odpor pro střídavý proud) elektrického obvodu se rovná střídavému napětí, dělenému proudem. Jestliže v obvodu střídavého proudu napětí a proud jsou ve fázi – tj. dosahují-li současně svého kladného i záporného maxima – impedance je pouze odporová, neboli působí jako pouhý činný odpor. Je-li tu však reaktance (jalový odpor), maxima proudu a napětí se neshodují a tehdy říkáme, že proud a napětí nejsou ve fázi. Rozdíl ve fázi se měří zlomkem kmitu, o který jsou vzdáleny od sebe odpovídající body na napěťové a proudové sinusovce. Poněvadž pak souvisí tento rozdíl s časem, lze fáze opět vyjádřit ve stupních.

U půlvlnné antény proud a napětí jsou přibližně o 90 stupňů posunuty ve fázi. Ve středu antény, kde stojatá vlna mění polaritu, je impedance pouze odporová, činná. Ve všech ostatních bodech podél antény je impedance velikou měrou reaktanční, jalová. Jak je patrno na obrázku 1, napětí roste a proud klesá, pohybujeme-li se dále od středu antény a poněvadž se impedance rovná U/I, impedance postupně vzrůstá, dosahujíc stejných maximálních hodnot na koncích.

Je-li délka antény násobkem poloviny délky vlny, jako na obrázku 2, impedance dosahuje nejnižší hodnoty (a je čistě odporová) v každé proudové kmitně a nejvyšší hodnoty v každé kmitně napětí. Impedance tak prochází pravidelnými vlnami, právě tak, jako stojaté vlny proudu a napětí; její průběh však není sinusový.

Impedance antény je důležitá v souvislosti s metodami napájení antény, poněvadž impedance v bodě, kde se vf energie přivádí do antény, určuje, zda výkon musí být dodáván s vysokým napětím a malým proudem, nebo s nízkým napětím a velkým proudem atd.

Obrázek 1

Rozdělení proudu a napětí na půlvlnném vodiči. V tomto obvyklém znázornění udává vzdálenost v každém bodě (např. X) od drátu znázorněného vodorovnou čarou až ke křivce poměrnou intenzitu proudu nebo napětí v tomto bodě.

Obrázek 2

Harmonické vlnění na dlouhém vodiči. Vodič je tak dlouhý, že zahrne několik půlvln. Křivky proudu a napětí protínají silnou čáru znázorňující vodič, aby se kázalo, že proud mění svůj směr a napětí mění svou polaritu ve vzdálenostech každé půlvlny. Body obratu proudu a napětí nespadají v jedno, jsou od sebe vzdáleny vždy o čtvrt vlny.

Antény amatérských vysílačů ČAV 1947