ČASTÉ DOTAZY

K CB ANTÉNÁM

Vyzařuje anténa elektromagnetické vlnění nebo výkon?


Elektromagnetické vlnění je forma energie. Výkon je množství energie vyzářené za jednotku času. Anténa tedy tím že vyzařuje elektromagnetické vlnění vyzařuje výkon přivedený na její svorky.

Co to je PSV nebo SWR?

Nejprve je nutno vzít na vědomí, že každé vysokofrekvenční vedení musí být na obou koncích zatíženo stejnou impedancí, jakou má samotné vedení. O tom, co to ta impedance je, se můžete dočíst ZDE. V případě přizpůsobení, tedy když všechny impedance si jsou rovny, se veškerá vyslaná energie dodává do antény, která ji vyzáří ve formě elektromagnetických vln. Pokud je vedení připojeno ke zdroji (vysílač) nebo zátěži (anténě) s jinou impedancí, dochází k odrazu vln postupujících vedením, a to způsobuje zahříváni koncového stupně vysílače, což může vést k jeho poškození a způsobit třeba i rušení televize a jiných zařízení. CB vysílač (stejně, jako spousta dalších) má výstupní impedanci 50 ohmů. Takže když na jeho výstup (místo antény) připojíme bezindukční odpor s hodnotou 50 ohmů, bude poměr stojatých vln (PSV) 1:1. Při připojení odporu 100 ohmů, bude PSV = 1:2, při 150 ohmech 1:3, při 200 ohmech 1:4 a tak dále. No a tímto jednoduchým způsobem můžeme snadno a rychle překontrolovat funkčnost měřiče PSV, nazývá se také reflektometrem (reflexní vlny = odražené vlny). Takže když nám po připojení antény ukáže hodnotu 1:2, můžeme předpokládat, že anténa má impedanci buď 100 ohmů, nebo 25 ohmů. V souvislosti s tímto vezměte na vědomí, že nejenom anténa, ale také přívod k anténě (obvykle souosý kabel), zvaný napáječ, musí mít impedanci 50 ohmů.

Musíme anténu ladit?

Základnová anténa (zejména antény ½ lambda, zvané „půlka“) mohou mít různý PSV v závislosti na výšce montáže. Pokud koupíme novou mobilní anténu, a namontujeme ji na auto do středu střechy, může se stát, že ladění nepotřebuje. Ale stejně, v každém případě doporučuji zkontrolovat její PSV. Důvod? Například může být poškozena cívka v patě antény (i to se stává) nebo podobné závady, což pak může vést k výraznému zvětšení PSV a tím k poškození výkonového zesilovače zařízení. Předem upozorňuji, že právě na tuto závadu se nevztahuje možnost uplatnění reklamace u výrobce stanice. V každém případě, pokud si namontujeme anténu již použitou, je nutností provést měření. Anténa může být časem rozladěna, nikdy nevíte, jak s ní předchozí majitel zacházel. Stručně řečeno – měli by jste VŽDY zkontrolovat PSV a pokud bude zapotřebí, anténu doladit.

Co k tomu potřebujeme?

- Radiostanici (transceiver)
Anténu
Reflektometr (měřič PSV)
měřicí kabel (cca 15 cm) k anténě
krátký kabel k radiostanici

Jak měřit?

Vezměte prosím na vědomí, že ladění nebo kontrola antény by se mělo provádět vždy na místě, kde bude provozována. Rozhodně není vhodné například základnové antény ladit na zemi a teprve pak je namontovat na stožár. Totéž platí i pro mobilní antény. Zvláště upozorňuji na to, že ve vzdálenosti alespoň poloviny vlnové délky od antény nesmí být žádné kovové předměty. Na změnu vlastností antény má především vliv okolí, ve kterém bude instalována. Jsou to – okolní zástavba, různé překážky, zástěny, výška antény, prodloužení na různých stožárech, zemní systémy ap. Každý tento faktor ovlivní při prvním zapojení anténu v pohledu na PSV a vyzařovací charakteristiku.

K měření nám poslouží jednoduchý přístroj, kterým můžeme měřit jak poměr stojatých vln, tak i výkon vysílače (SWR & Power Meter). Toto zařízení má na zadním panelu dva konektory, označené „transceiver (RTX)“ a „antenna (ANT)“, v závislosti na modelu se označení může lišit. Měřidlo připojíme k vysílači k vývodu RTX pomocí krátkého kabelu zakončeného na obou koncích příslušnými konektory a co nejkratším kabelem z výstupu ANT k anténě. Tento by měl být opravdu co možná nejkratší, sám používám 15 cm.

Reflektometr, kterým se dá měřit mimo PSV také výkon vysílače, používá dva přepínače – FWD/REF a PWR/SWR, v poloze druhého přepínače PWR se měří výkon (Power), ale pozor – místo antény připojíme k výstupu měřiče bezindukční odpor 50 ohmů, dimenzovaný na použitý výkon (tak zvaná umělá anténa). Naměřenou hodnotu čteme na stupnici WATT. Ještě je vhodné připomenout, že stupnice nezačíná nulou, jako u měření výkonu, ale jedničkou. Nejjednodušší přístroje nemají přepínač PWR/SWR, tyto jsou určeny pouze pro měření PSV (viz obrázek).

Výše jsem uvedl stručně co všechno budeme potřebovat, tak nyní si to probereme podrobněji. A začneme třeba uvedeným měřičem PSV. Ale úplně hlavní bude samozřejmě – radiostanice (transceiver) – snad ani nemusím připomínat, že musí být připojena k napájecímu zdroji a zapnuta.

Ve stručnosti – podle následujícího obrázku, z jedné strany připojíme kouskem kabelu radiostanici, z druhé strany kabel k anténě (doporučuji ten, který se bude používat v provozu). Pokud stanice má možnost stažení výkonu, je to moc dobrá věc – před začátkem nastavování. Přepneme si stanici do středu kmitočtového rozsahu 27,185 - kanál C 19 a zaklíčujeme. Poměr stojatých vln měříme v poloze přepínače SWR (Standig Wave Ratio) pomocí následujícího postupu. Přepínač FWD-REF přepneme do polohy FWD (Forward, vpřed) a po stisku tlačítka PTT (vysílání) na stanici pomocí knoflíku CAL (kalibrace) nastavíme plnou výchylku měřidla (obvykle tam bývá značka SET). Pak jej přepneme do polohy SWR a ručička nám ukáže hodnotu stojatých (odražených) vln, čili kolik z vyslaného výkonu se nám bez užitku vrací zpět do stanice. Nyní OPATRNĚ anténu zkracujeme nebo prodlužujeme, až měřidlo ukáže co nejmenší výchylku, teprve nyní můžeme zvednout výkon stanice bez nebezpečí jejího poškození. Samozřejmě, že znovu nastavíme výchylku měřidla v poloze „FWD“. Zapamatujte si, že udáváme POMĚR stojatých vln, čili musíme také uvést poměr k jaké hodnotě, například při výchylce ručičky měřidla na 2, je poměr 1:2.

Měřit bychom měli i na ostatních kanálech, jako třeba 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Samozřejmě, že před měřením na každém z kanálů měřidlo opětně zkalibrujeme. Velmi důležité je také nejprve se přesvědčit, zda je kanál volný, zda na něm právě neprobíhá komunikace. Doporučuji se na každém kanále, i když nic neslyšíme, zeptat se, zda je volný. Může totiž právě mluvit vzdálenější protistanice, kterou neslyšíme. Pokud na jednotlivých kanálech naměříme příliš rozdílnou hodnotu PSV, doporučuji podívat se ZDE na popis co s tím.

Pokud při nastavování antény naměříme PSV:

1 : 1,0 ……..…. ideální naladění antény (jen teoretické)
1 : 1,1 až 1,3 … vynikající naladění antény
1 : 1,4 až 1,5 … velmi dobré naladění antény
1 : 1,6 až 1,9 … dobré naladění antény
1 : 2,0 až 2,9 … špatné naladění antény
1 : 3,0 a více … kritické naladění antény

Musíme také ladit kabel?

NE!

Názor, že je nutno naladit ne anténu ale kabel, je bohužel dosti rozšířený. Při ladění antény se jedná o to, aby jak anténa, tak i svod (kabel) a výstup radiostanice měly shodnou impedanci. Impedance stanice je dána její konstrukcí, impedance kabelu je dána průměrem vnitřního vodiče a vnějšího vodiče (stínění) a dále také dielektrickou konstantou použité izolace mezi vnitřním vodičem a stíněním. Pokud je jeho impedance například 50 ohmů, je stejná v každém bodě celé jeho délky, čili změnou jeho délky impedanci nemůžeme nijak ovlivnit. Nastavení poměru stojatých vln VŽDY měníme změnou antény – buď její délkou (doporučeno), nebo přizpůsobovací cívkou (nedoporučuji, i když to jde také). V případě, že anténa je vyladěna na vyhovující poměr PSV, změna délky kabelu nemá na vyladění naprosto žádný vliv.