G5RV pro 145 MHz

O principu této antény se nebudu blíže rozepisovat, toho již bylo napsáno dost a dost. Jen tak ze zájmu jsem se ji pokusil postavit na nějaké neobvyklé pásmo, volba padla na 2 metry, jelikož vzhledem k rozměrům této antény ji mohu „snadno a jednoduše“ vzít někam na kopeček a testovat.

Na rozdíl od většiny vícepásmových antén není G5RV navržena jako půlvlnný dipöl na nejvyšší používaný kmitočet, ale 3lambda/2 napájená uprostřed. V tomto pásmu funguje 360 mm dlouhé přizpůsobovací vedení, černá plochá TV dvoulinka 300 ohmů. Je vhodné použít perforovaný typ (s vysekanými okénky), při použití běžné TV dvoulinky nezapomenout na zkracovací činitel, který je 0.8 – 0.9 dle typu dvoulinky. Tato dvoulinka funguje jako impedanční transformátor 1 : 1 a umožňuje připojit symetrickou dvoulinku 75 ohmů nebo souosý kabel 50 až 80 ohmů s přijatelným ČSV přímo do vysílače. Pro přizpůsobení antény se souosým vedením (koaxiálem) s impedancí 50 ohmů je nutno dodržet bod připojení kabelu ve vzdálenosti 34 až 36 mm od zkratovaného konce dvoulinky. Celková délka přizpůsobovacího vedení (dvoulinky) na vzorku vycházela 360 mm (nebyl po ruce delší kus), proto délka ramen dipólu vychází na 1 050 mm. V případě, že použijete dvoulinku o délce lambda/4, tedy 430 mm, pak délka ramen bude 980 mm.

Anténa je navržena pro kmitočet 145 MHz a její délka je určena ze vzorce:

kde „n“ je počet půlvln na anténě (3lambda/2).

Při zkouškách byl naměřen PSV 1,1 na kmitočtu 144,3 MHz a 2 na 145 MHz. Z měření vyplynulo, že zisk této antény je řádově 3 dB, ale jsou drobné rozdíly mezi horizontální a vertikální polarizací. Je možné i kompromisní řešení – jedno rameno svisle, druhé vodorovně, ale zisk antény se pak zmenší přibližně na úroveň antény typu Slim-Jim.

Dle Alexandra Karakaptana, UY5ON