MŮJ PRVNÍ TRANZISTOR – 4

Vítám vás u dalšího článku na téma „můj první tranzistor“ a opět si zkusíme postavit něco jednoduchého s jedním tranzistorem, a sice

ČASOVÝ SPÍNAČ

V tomto zařízení je použit jeden výkonový křemíkový tranzistor typu BD135, který má maximální proud kolektoru do 1,5 A. Výběr tranzistoru závisí na použitém relé, a jeho proudu. Ve vzorku bylo použito relé LUN 24V, proto také napájecí napětí bylo použito 24V.

Zapojení vývodů tranzistoru BD135

Základní nastavení doby sepnutí provádíme pomocí změny hodnot odporů R2 a R3, kterými nastavíme dobu sepnutí od 1 do 60 sekund.

Opět si vysvětlíme, jak toto zapojení vlastně pracuje. V poloze 1 přepínače se nabíjí kondenzátor C1 na plné napětí napájecího zdroje. Po přepnutí do polohy 2 se na bázi tranzistoru dostane kladné napětí a otevře jej, což způsobí přitažení relé a sepnutí jeho kontaktů. Současně se kondenzátor začne vybíjet, přes dvě větve – jednak odpor R1 a potenciometr, současně přes odpor R2 – přechod báze – emitor tranzistoru a odpor R3. Postupně klesá napětí kondenzátoru, a když spadne na minimální hodnotu tranzistor se opět uzavře a jeho kontakty se rozpojí.

Základní, minimální čas nastavíme změnou hodnoty odporu R3, v rozmezí cca 1 až 10 sekund. Regulací potenciometrem pak dosáhneme maximální hodnoty nad 60 sekund. Pokud by jsme požadovali jiné časy, dají se nastavit výměnou odporů za vhodné velikosti hodnot. Uvádění do chodu spočívá v nastavení proudu přítahu relé změnou hodnoty odporů R2 a R3.

Námět převzat z http://cxema.my1.ru/