VYHLÁŠKA
č.157/2005 Sb.

ze dne 19. dubna 2005,

o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 5 zákona:

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
 2. operátorem stanice osoba obsluhující stanici (dále jen "operátor"),
 3. leteckou pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
 4. letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
 5. leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
 6. pozemskou stanicí stanice umístěná na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry,
 7. letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
 8. leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo družicové letecké pohyblivé služby umístěná v pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,
 9. námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,
 10. radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby1),
 11. lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale spojeno s pevninou,
 12. pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
 13. systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,
 14. amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně,
 15. radiokomunikačním provozem navazování, vedení a ukončování rádiového spojení,
 16. mezinárodní organizací ITU (International Telecommunication Union) Mezinárodní telekomunikační unie (dále jen "ITU"),
 17. mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ(dále jen "CEPT"),
 18. mezinárodní organizací IMO (International Maritime Organization) Mezinárodní námořní organizace (dále jen "IMO"),
 19. mezinárodní organizací ICAO (International Civil Aviation Organization) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen "ICAO"),
 20. mezinárodní organizací IARU (International Amateur Radio Union) Mezinárodní radioamatérská unie (dále jen "IARU").

§ 2
Druhy průkazů odborné způsobilosti

Vydávají se tyto druhy průkazů odborné způsobilosti:

 1. všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k obsluze letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice v radiotelefonní službě,
 2. omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k obsluze letadlové stanice nebo letadlové pozemské stanice v radiotelefonní službě využívající rádiové kmitočty přidělené výhradně letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání vysílače spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,
 3. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC - General Operator´s Ceritificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, lodní pozemské stanice nebo pobřežní stanice využívající všechna kmitočtová pásma systému GMDSS,
 4. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC - Restricted Operator´s Ceritificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS,
 5. všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě,
 6. omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,
 7. průkaz pozemního radiotelegrafisty opravňující jeho držitele k obsluze radiotelegrafní nebo radiotelefonní stanice pozemní radiokomunikační služby využívající kmitočtová pásma krátkých vln,
 8. průkaz HAREC operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,
 9. průkaz NOVICE operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,
 10. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC - Long Range Certificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající všechna kmitočtová pásma systému GMDSS, která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS,
 11. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC - Short Range Certificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS , která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS.

§ 3
Náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti

(1) Písemná přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti musí obsahovat

 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. bydliště a
 5. požadovaný druh odborné způsobilosti.

(2) Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze stanic uvedených

 1. v § 2 písm. c) a d) musí být doložena dokladem o absolvování kurzu systému GMDSS a praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavků podle rozhodnutí CEPT2) a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,3) který žadateli vystaví školicí středisko uznané organizací IMO, a dokladem o dosažení středního odborného vzdělání,
 2. v § 2 písm. j) a k) musí být doložena dokladem o absolvování praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavků doporučení CEPT, 4) a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,3) který žadateli vystaví školicí středisko uznané Ministerstvem dopravy České republiky,
 3. v § 2 písm. a) až g), j) a k) musí být doložena dvěma fotografiemi; pro technické provedení fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu.5)

§ 4
Rozsah znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti

(1) Úřad ověřuje při zkoušce odborné způsobilosti znalosti žadatele z

 1. radiokomunikačních předpisů,
 2. radiokomunikačního provozu a
 3. elektrotechniky a radiotechniky.

(2) Požadované znalosti podle odstavce 1 musí odpovídat standardům znalostí uvedených v doporučeních mezinárodních organizací ITU, CEPT, IMO, ICAO, nebo IARU (Region 1) pro danou odbornou způsobilost.

(3) Součástí zkoušky k obsluze stanic uvedených

 1. v § 2 písm. a), c), d), e), j) a k) je ověření komunikace v anglickém jazyce v rozsahu doporučení CEPT,
 2. v § 2 písm. a) je ověření znalosti letecké frazeologie,
 3. v § 2 písm. g) je praktická zkouška z telegrafie; na žádost žadatele Úřad umožní vykonat zkoušku z telegrafie i žadateli, který požaduje její vykonání v rámci zkoušky k obsluze stanic uvedených v § 2 písm. h) a i).

§ 5
Způsob provádění zkoušek odborné způsobilosti

(1) Odbornou způsobilost osob k obsluze stanic ověřuje zkušební komise Úřadu. Členy zkušební komise a jejího předsedu jmenuje a odvolává předseda Rady Úřadu.

(2) Zkouška před Úřadem je písemná, pokud tato vyhláška pro konkrétní případy nestanoví i zkoušku ústní nebo praktickou.

(3) Písemná zkouška se koná formou testu. Otázky v testu musí odpovídat rozsahu znalostí uvedenému v § 4 odst. 2. Ke každé otázce v testu jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž jedna je vždy správná. Za správně zodpovězenou otázku se považuje otázka, u níž byla vybrána a označena jen jedna správná odpověď.

(4) Ústní zkouška se koná pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. a) a b), praktická pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. c).

(5) Zkouška se koná zpravidla v sídle Úřadu.

(6) Datum, čas, dobu trvání a místo konání zkoušky vyhlašuje Úřad. Zkouška se může konat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne jejího vyhlášení.

(7) Úřad vyrozumí písemně uchazeče o datu, času, době trvání a místu konání zkoušky nejméně 14 dnů přede dnem přede dnem jejího konání.

(8) Znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti podle § 2 včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek Úřad uveřejňuje na elektronické úřední desce (§ 125 odst. 3 zákona) a na svých webových stránkách.

§ 6
Průběh a hodnocení výsledku zkoušky odborné způsobilosti

(1) Předseda zkušební komise řídí zkoušku a sleduje její průběh.

(2) Výsledek zkoušky znalostí podle § 4 odst. 1 a 3 se hodnotí odděleně, stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".

(3) Zkouška se zahajuje písemným testem. Je-li žadatel z písemného testu hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v další části zkoušky podle § 4 odst. 3. Požádá-li žadatel, který neprospěl v písemném testu, o jeho opakovaní, umožní mu Úřad písemný test opakovat nejdříve za 90 dnů ode dne jeho neúspěšného konání.

(4) Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal předepsané znalosti a byl hodnocen stupněm "prospěl" ve zkoušce znalostí podle § 4 odst. 1 a 3.

(5) Pokud uchazeč zkoušku nesložil do doby 6 měsíců ode dne zahájení písemné zkoušky, může vykonat novou zkoušku jen na základě podání nové přihlášky podle § 3.

(6) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komise do protokolu o zkoušce. Vyplněný písemný test, podepsaný žadatelem je přílohou tohoto protokolu. Každý protokol musí být potvrzen podpisem předsedy zkušební komise.

(7) O výsledku zkoušky zkušební komise bezodkladně uchazeče vyrozumí.

§ 7
Vydání průkazu odborné způsobilosti

(1) Prokázáním odborné způsobilosti (§ 26 odst. 4) se rozumí úspěšné vykonání zkoušky.

(2) Průkaz odborné způsobilosti uvedený

 1. v § 2 písm. a) až g) a j) a k) se vydává dvojjazyčně, v českém a anglickém jazyce. Musí obsahovat
  1. jméno a příjmení držitele průkazu,
  2. datum narození držitele průkazu,
  3. číslo průkazu,
  4. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením ITU, ICAO, IMO nebo CEPT,
  5. datum vydání a dobu platnosti průkazu,
  6. fotografii držitele průkazu a jeho podpis,
  7. název Úřadu,
 2. v § 2 písm. h) se vydává čtyřjazyčně, v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Musí obsahovat
  1. jméno a příjmení držitele průkazu,
  2. datum narození držitele průkazu,
  3. číslo průkazu,
  4. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením CEPT,
  5. datum vydání a dobu platnosti průkazu,
  6. název Úřadu,
 3. § 2 písm. i) se vydává v českém jazyce. Musí obsahovat
  1. jméno a příjmení držitele průkazu,
  2. datum narození držitele průkazu,
  3. číslo průkazu,
  4. datum vydání a dobu platnosti průkazu,
  5. název Úřadu.

(3) Vzory průkazů odborné způsobilosti uvedených v § 2 Úřad uveřejní na elektronické úřední desce.

§ 8
Doba a rozsah platnosti průkazů odborné způsobilosti

(1) Doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uvedeného

 1. v § 2 písm. h) a i) je neomezená,
 2. v § 2 písm. a) až g) a j) a k) je pět let.

(2) Žadatel o prodloužení doby platnosti průkazu uvedeného v § 2 písm. a) až g), j) a k) doloží žádost potvrzením, že po dobu platnosti průkazu vykonával nejméně jeden rok činnost operátora stanice, k jejíž obsluze je uvedený druh průkazu třeba.

(3) V případě ztráty, poškození nebo zničení průkazu odborné způsobilosti vydá Úřad na základě písemné žádosti jeho držitele duplikát.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr: Mlynář v.r.


Poznámky pod čarou:

1) Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
2) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)01
3) Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, oznámená pod č. 53/1995 Sb.
4) Doporučení CEPT ERC/REC 31-04 a doporučení CEPT ERC/REC 31-05.
5) Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.