VYHLÁŠKA
č. 156/2005 Sb.

ze dne 19. dubna 2005,
o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 8 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně,
 2. amatérskou stanicí jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu amatérské radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
 3. provozováním stanice příjem a vysílání rádiových vln,
 4. volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání1),
 5. průkazem odborné způsobilosti HAREC2) (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen "průkaz HAREC"),
 6. průkazem odborné způsobilosti NOVICE2) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby mající platnost v České republice (dále jen "průkaz NOVICE"),
 7. operátorem osoba obsluhující stanici,
 8. vedoucím operátorem osoba, která je zapsána v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro klubovou stanici a je držitelem průkazu HAREC,
 9. systémovým operátorem osoba zapsaná v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro neobsluhovanou stanici a je držitelem průkazu HAREC,
 10. operátorem oprávněným provádět dozor osoba, která je držitelem průkazu HAREC, je pověřená vedoucím operátorem k dozoru nad výkonem činnosti operátora bez průkazu odborné způsobilosti u klubové stanice a je vedoucím operátorem zapsaná do staničního deníku,
 11. amatérským převáděčem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, které přijímá vysokofrekvenční signál na určeném kmitočtu a převádí jej na jiný kmitočet, na němž se přijímaný signál znovu vysílá,
 12. amatérským majákem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, sloužící ke studiu posouzení podmínek šíření rádiových vln a ke kontrole přijímací části amatérské stanice,
 13. paketovým uzlem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, umožňující vstup do rádiové sítě pro přenos dat mezi stanicemi s výjimkou stanic systému pro automatické předávání údajů o poloze (APRS - Automatic Position Reporting System),
 14. mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen "CEPT"),
 15. stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba,
 16. klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob,
 17. maximálním výstupním výkonem špičkový výkon vysílacího zařízení dodávaný do anténního napáječe.

 

ČÁST DRUHÁ
PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
§ 2
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

(1) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "oprávnění") pro amatérskou radiokomunikační službu se uděluje pro

 1. stanici jednotlivce,
 2. klubovou stanici,
 3. neobsluhovanou stanici (§ 6).

(2) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez oprávnění, jestliže

 1. je držitelem licence CEPT3) nebo jejího ekvivalentu uznaného CEPT,
 2. pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než 3 měsíce4) a
 3. podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž stát, jehož je příslušníkem.

(3) Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného CEPT.

 

§ 3
Provozování stanice

(1) Cizí státní příslušník uvedený v § 2 odst. 2, použije při obsluze stanice svoji domovskou volací značku, které předřadí dvojici písmen "OK". Písmena "OK" a domovská volací značka jsou odděleny lomítkem "/", popř. anglickým slovem "stroke".

(2) Zkušební vysílání musí být prováděno do vhodného nevyzařujícího odporu, který nahrazuje vstupní impedanci antény (umělá zátěž), s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače.

 

§ 4
Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.

(2) Maximální výstupní výkon ve třídě

 1. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,
 2. N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1.

(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.

(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje.

(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W.

 

§ 5
Klubové stanice

(1) Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může obsluhovat klubovou stanici jen v rozsahu třídy N a pod dozorem operátora oprávněného provádět dozor.

(2) Do staničního deníku klubové stanice se zaznamenává jméno a příjmení vedoucího operátora, operátora oprávněného provádět dozor, operátora klubové stanice a údaje o provozu klubové stanice. Údaje o provozu do staničního deníku zaznamenává operátor.

(3) Údaji o provozu v odstavci 2 se rozumí zejména, datum, čas a doba trvání uskutečněného rádiového spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací značka stanice a stanoviště klubové stanice, se kterou bylo uskutečněno rádiové spojení.

(4) S obsahem oprávnění pro klubovou stanici musí být seznámen každý její operátor.

 

§ 6
Neobsluhované stanice

Neobsluhovanou stanicí se rozumí amatérský převáděč, amatérský maják nebo paketový uzel.

 

§ 7
Stanoviště stanice

(1) Držitel oprávnění může stanici trvale provozovat jen na stanovišti uvedeném v oprávnění.

(2) Provozuje-li držitel oprávnění přechodně stanici

 1. z jiného pevného stanoviště mimo stanoviště podle odstavce 1, doplní volací značku o údaj "/p" nebo anglické slovo "portable",
 2. z pohyblivého stanoviště, doplní volací značku o údaj "/m" nebo anglické slovo "mobile".

V radioamatérském závodě není doplnění údaje "/p", nebo "portable", "/m", nebo "mobile" povinné.

(3) K provozu stanice na prostředku lodní nebo letecké dopravy je nutný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto prostředku. Při provozu stanice umístěné na prostředku lodní dopravy doplní operátor volací značku údajem "/mm" a na prostředku letecké dopravy údajem "/am".

 

§ 8
Obsah vysílání

(1) Obsahem vysílání nesmí být zpráva mající povahu komerčního, rozhlasového nebo televizního vysílání.

(2) Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohrožení lidského života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. V takovém případě je amatérská radiokomunikační služba považována za tísňovou komunikaci a k tomuto účelu může každý operátor využívat všechna kmitočtová pásma určená pro amatérskou radiokomunikační službu.

(3) Při radioamatérském orientačním běhu lze prostřednictvím vysílacího rádiového zařízení ARDF vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 v těchto kmitočtových pásmech:

 1. 3 520 až 3 600 kHz s druhem provozu A1A,
 2. 3 600 až 3 750 kHz s druhem provozu A1A a A2A, nebo
 3. 144,500 až 144,775 MHz a 145,225 až 145,575 MHz s druhem provozu A1A, A2A, F1A a F2A.

(4) Vysílacím rádiovým zařízením ARDF (Amateur Radio Direction Finding) se rozumí vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu určené k vysílání majákových signálů pro soutěže a trénink v radioamatérském orientačním běhu, které je provozované v kmitočtových pásmech uvedených v odstavci 3.

 

ČÁST TŘETÍ
TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
§ 9
Požadavky na stanice

(1) Výkon jednotlivých kmitočtových složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit tyto hodnoty:

 

Kmitočtový rozsah

Střední výkon

Potlačení nežádoucí složky

9 kHz - 30 MHz

 

-40 dB, nejvýše však 50 mW středního výkonu

30 MHz - 235 MHz

>25 W

-60 dB, nejvýše však 1 mW středního výkonu

 

<=25 W

-40 dB, nejvýše však 25 µW středního výkonu

235 MHz - 960 MHz

>25 W

-60 dB, nejvýše však 20 mW středního výkonu

 

<=25 W

-40 dB, nejvýše však 25 µW středního výkonu

960 MHz - 17,7 GHz

>10 W

-50 dB, nejvýše však 100 mW středního výkonu

 

<=10 W

Nejvýše 100 µW výkonu

> 17,7 GHz

 

Co nejnižší podle současného stavu vývoje techniky (RR APS3)

 

(2) Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.

(3) Během změny vysílacího kmitočtu při provozování stanice nesmí být vyzařována její anténou žádná elektromagnetická energie; tato podmínka se nevztahuje na provozování stanice v rámci družicové amatérské služby.

(4) Výstup vysílače, s výjimkou vysílače s výstupním výkonem menším než 6 W, musí být zakončen nesymetrickým výstupem o impedanci 50 © až 100 ©. Na stanovišti stanice musí být pro účely měření vysílače pověřenými osobami státní kontroly elektronických komunikací k dispozici výstupní konektor typu N nebo BNC, popřípadě redukce z výstupu vysílače na tento typ konektoru.

 

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 10

Provozování stanice, jejíž technické a provozní parametry neodpovídají této vyhlášce, je držitel oprávnění povinen ukončit nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr: Mlynář v.r.


 

Poznámky pod čarou:

 1. Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek a identifikačních čísel a kódů, jejich používání a druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.
 2. Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti.
 3. Doporučení CEPT T/R 61-01
 4. Doporučení CEPT T/R 61-02

Stanovisko MI ČR
ve věci právní úpravy týkající se provozování amatérské radiokomunikační služby od 1. května 2005
zveřejněno na WWW stránkách MI ČR dne 29.4.2005)

Dnem 1. května 2005 nabude účinnosti

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány,
vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby,
vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a o době jejich platnosti.

Vyhláška č. 156/2005 Sb. stanoví nově pouze dvě třídy operátorů, a to

 1. třídu A, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti HAREC operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky,
 2. třídu N, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti NOVICE operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 této vyhlášky.

Platnost průkazů zvláštní způsobilosti pro třídy operátorů A, B, C a D, vydaných podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 136 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. nemění. Dnem 1. května 2005 jsou držitelé těchto průkazů oprávněni provozovat stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 156/2005 Sb.

Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení (amatérských stanic) vydaná podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají podle § 136 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb. v platnosti do doby v nich uvedené. Tato povolení se považují za individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb. operátorů třídy A podle vyhlášky č. 156/2005 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.

OPERÁTORSKÉ TŘÍDY

 

Tabulka 1: Operátorská třída A

Kmitočtové pásmo

Status*)

od

do

135,70 kHz

137,80 kHz

S I)

1 810 kHz

1 850 kHz

P

1 850 kHz

1 890 kHz

NIB IV)

1 890 kHz

2 000 kHz

NIB VI)

3 500 kHz

3 800 kHz

P

7 000 kHz

7 100 kHz

7 100 kHz

7 200 kHz

S VII)

10,10 MHz

10,140 MHz

S II)

10,140 MHz

10,150 MHz

S III)

14 000 kHz

14 350 kHz

P

18 068 kHz

18 168 kHz

21,00 MHz

21,45 MHz

24,89 MHz

24,99 MHz

28,00 MHz

29,70 MHz

50 MHz

52 MHz

NIB V)

144 MHz

146 MHz

P

430 MHz

440 MHz

1 240 MHz

1 300 MHz

S

2 300 MHz

2 450 MHz

3 400 MHz

3 410 MHz

NIB V)

5 650 MHz

5 850 MHz

S

10,00 GHz

10,50 GHz

24,00 GHz

24,05 GHz

P

24,05 GHz

24,25 GHz

S

47,00 GHz

47,20 GHz

P

75,50 GHz

76,00 GHz

76 GHz

77,5 GHz

S

77,5 GHz

78 GHz

P

78 GHz

81 GHz

S

122,25 GHz

123 GHz

134 GHz

136 GHz

P

136 GHz

141 GHz

S

241 GHz

248 GHz

248 GHz

250 GHz

P

 

Tabulka 2: Operátorská třída N

Kmitočtové pásmo

Status*)

od

do

1 830 kHz

1 850 kHz

P

1 850 kHz

2 000 kHz

NIB VI)

3 550 kHz

3 700 kHz

P

21,050 MHz

21,200 MHz

28,050 MHz

28,400 MHz

144 MHz

146 MHz

430 MHz

440 MHz

1 240 MHz

1 300 MHz

S

2 300 MHz

2 450 MHz

3 400 MHz

3 410 MHz

NIB VI)

5 650 MHz

5 850 MHz

S

10,00 GHz

10,50 GHz

24,00 GHz

24,05 GHz

P

24,05 GHz

24,25 GHz

S

47,00 GHz

47,20 GHz

P

75,50 GHz

76,00 GHz

76 GHz

77,5 GHz

S

77,5 GHz

78 GHz

P

78 GHz

81 GHz

S

122,25 GHz

123 GHz

134 GHz

136 GHz

P

136 GHz

141 GHz

S

241 GHz

248 GHz

248 GHz

250 GHz

P

*)

P = přednostní (primární) pásmo,

S = podružné (sekundární) pásmo:

 1. vysílání nesmí způsobit škodlivé interference stanicím přednostních služeb,
 2. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby,
 3. může být však nárokována ochrana před škodlivým rušením téže nebo jiné podružné služby,

NIB = na neinterferenční bázi:

 1. vysílání nesmí způsobit škodlivé interference stanicím přednostních služeb,
 2. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby.

I) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A
II) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A, J2A
III) pouze druhy provozu J1D, J2D, F1D, G1D
IV) povolený výstupní výkon 75 W
V) povolený výstupní výkon 25 W
VI) povolený výstupní výkon 10 W
VII) do 29.3.2009 povolený výstupní výkon 250 W, od 30.3.2009 status P


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb.

DRUH PROVOZU

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen:

 1. potřebnou šířkou kmitočtového pásma a
 2. třídou vysílání.

(2) Potřebná šířka kmitočtového pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž jsou tři číslice vyjadřující zaokrouhlenou hodnotu potřebné šířky kmitočtového pásma a jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné čárky a zastupuje použitou jednotku, přičemž potřebná šířka pásma:

 1. mezi 0,001 Hz a 999 Hz se vyjádří v Hertzech (písmeno H),
 2. mezi 1 kHz a 999 kHz se vyjádří v kilohertzech (písmeno k),
 3. mezi 1 MHz a 999 MHz se vyjádří v megahertzech (písmeno M) a
 4. mezi 1 GHz a 999 GHz se vyjádří v gigahertzech (písmeno G).

Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o potřebné šířce kmitočtového pásma povinný.

(3) Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky, jejichž význam je:

 1. první znak udává druh modulace hlavní nosné, přičemž je označeno:
  1. Vysílání nemodulované vlny - N
  2. Vysílání, kde je hlavní vlna amplitudově modulována (včetně případů, kde jsou subnosné modulovány úhlovou modulací)
   1. Dvojí postranní pásmo - A
   2. Jedno postranní pásmo, plná nosná vlna - H
   3. Jedno postranní pásmo, nosná vlna omezená nebo s proměnlivou úrovní - R
   4. Jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna - J
   5. Nezávislé postranní pásmo - B
   6. Zbytkové postranní pásmo - C
  3. Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována úhlovou modulací
   1. Kmitočtová modulace - F
   2. Fázová modulace - G
  4. Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována amplitudově a úhlovou modulací, buď současně, nebo v předem stanoveném pořadí - D
  5. Impulzní vysílání
   1. Sled nemodulovaných impulzů - P
   2. Sled impulzů
    1. Modulovaných amplitudově - K
    2. Modulovaných v šířce / trvání - L
    3. Modulovaných v poloze / fázi - M
    4. Ve kterých je nosná vlna během periody impulzu modulována úhlovou modulací - Q
    5. Sestávající v kombinaci předcházejících nebo vytvořený jinými prostředky - V
  6. Případy nezahrnuté mezi výše uvedené, ve kterých se vysílání skládá z hlavní nosné modulované buď současně nebo v předem stanoveném pořadí kombinací těchto způsobů: amplitudově, úhlovou modulací nebo impulzně - W
  7. Ostatní případy - X
 2. druhý znak udává povahu signálu modulujícího hlavní nosnou, přičemž je označeno:
  1. Bez modulujícího signálu - 0
  2. Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci bez použití modulující subnosné - 1
  3. Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci s použitím modulující subnosné - 2
  4. Jediný kanál obsahující analogovou informaci - 3
  5. Dva nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci - 7
  6. Dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci - 8
  7. Složená soustava zahrnující jeden nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci a jeden nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci - 9
  8. Ostatní případy - X
 3. třetí znak označuje druh informace určené k přenesení, přičemž je označeno:
  1. Žádná informace - N
  2. Telegrafie (pro příjem sluchem) - A
  3. Telegrafie (pro automatický příjem) - B
  4. Faksimile - C
  5. Přenos dat, dálkové měření, dálkové ovládání - D
  6. Telefonie (včetně zvukového rozhlasu) - E
  7. Televize (obraz) - F
  8. Kombinace předchozích případů - W
  9. Ostatní případy - X