VYHLÁŠKA
č.155/2005 Sb.

ze dne 19.dubna 2005,

o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 7 zákona:

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
 2. pevnou službou radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body,
 3. pevnou stanicí stanice pevné služby,
 4. základnovou stanicí pozemní stanice pozemní pohyblivé služby,
 5. pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
 6. leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
 7. pozemní pohyblivou stanicí pohyblivá stanice pozemní pohyblivé služby schopná přemísťování po zemském povrchu uvnitř zeměpisných hranic země nebo světadílu,
 8. lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou,
 9. letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
 10. amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně,
 11. námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,
 12. leteckou pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
 13. pozemní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi základnovými stanicemi a pozemními pohyblivými stanicemi nebo mezi pozemními pohyblivými stanicemi navzájem,
 14. radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby,
 15. volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání,
 16. Q-kódem kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam.

§ 2
Volací značky

(1) Provozovatelé stanic provozovaných na území České republiky a provozovatelé stanic českých subjektů provozovaných mimo území České republiky používají při vysílání volací značky, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(2) Volací značky jsou mezinárodní, národní a zvláštní.

(3) Bez volací značky lze provozovat

 1. stanice k řízení modelů a hraček, lékařské radiosondy a zařízení určená k přenosu ovládacích nebo měřících signálů pomocí elektromagnetického pole vytvořeného tímto zařízením,
 2. stanice provozované na základě všeobecného oprávnění (§ 9 zákona).

§ 3
Identifikační čísla a kódy

Identifikační čísla a kódy pro selektivní volání se přidělují pro potřeby námořní pohyblivé, letecké pohyblivé a pozemní pohyblivé radiokomunikační služby.

§ 4
Tvorba volacích značek

(1) Stejná volací značka nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic.

(2) Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny s volacími značkami tísňových signálů (SOS/MAYDAY), pilnostních signálů (XXX/PANPAN), bezpečnostních signálů (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu.

(3) Při přidělování volací značky se přihlédne k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky uplatněnému při podání žádosti o oprávnění, je-li návrh žadatele v souladu s odstavcem 1 a 2 a § 9 až 11.

§ 5
Používání volacích značek

(1) Provozovatel stanice vysílá na začátku a na konci spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než pět minut, zařadí provozovatel stanice volací značku po pěti minutách.

(2) Provozovatel stanice amatérské radiokomunikační služby vysílá na začátku a na konci každého spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než deset minut, zařadí provozovatel stanice vlastní volací značku po deseti minutách.

(3) Neobsluhovaná stanice1) amatérské radiokomunikační služby vysílá volací značku v intervalu deseti minut.

(4) Používá-li provozovatel stanice superponovanou mezinárodní volací značku, musí před jejím vysíláním vysílat Q-kód "QTT". Superponovaná značka je doplňková informace přenášená na pozadí užitečného signálu, která přímo nesouvisí s obsahem původní přenášené informace.

§ 6

(1) V radiotelegrafním provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků Morseovy abecedy.

(2) V radiodálnopisném provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků mezinárodní telegrafní abecedy.

(3) V radiotelefonním provozu provozovatel stanice jednotlivá písmena a číslice volací značky vyslovuje

 1. ve vnitrostátní radiokomunikační službě odděleně česky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze, číslice následující za písmeny však lze vyslovovat i jako souborná čísla,
 2. v mezinárodní radiokomunikační službě odděleně anglicky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze.

§ 7

Provozovatel stanice vyslovuje slovní výrazy, názvy a jména v národní volací značce jako celá slova. Rejstříkové značky letadel hláskuje česky, popř. anglicky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze. Číslice vyslovuje jednotlivě; u stanic jiných než letadlových lze vyslovovat několik po sobě jdoucích číslic též jako číslo.

§ 8
Mezinárodní volací značka

(1) Mezinárodní volací značka se přidělí provozovateli stanice v radiotelegrafním provozu, stanice otevřené pro mezinárodní veřejnou korespondenci, stanice amatérské radiokomunikační služby, stanice pokusné nebo jiné stanice, která by mohla působit škodlivou interferenci za hranicemi České republiky; mezinárodní volací značka se nepřidělí, pokud lze z příjmu vysílání v zahraničí zjistit totožnost stanice i jiným způsobem, např. ze zvukového nebo obrazového obsahu vysílání.

(2) Používá-li provozovatel pevné, pozemní nebo rozhlasové stanice v mezinárodní radiokomunikační službě více než jednoho kmitočtu, lze pro každý kmitočet (u pobřežní stanice pro každou skupinu kmitočtů) přidělit odlišnou mezinárodní volací značku.

§ 9

(1) Mezinárodní volací značku tvoří kombinace písmen, popř. písmen a číslic, přičemž lze použít

 1. písmena: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,
 2. číslice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

(2) V mezinárodní volací značce tvoří první dvě písmena vždy dvojice písmen OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny nelze použít číslice 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby.

(3) Mezinárodní volací značky pro jednotlivé druhy stanic se přidělují podle těchto zásad:

 1. pevné stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK nebo OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
 2. základnové stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
 3. pobřežní stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice,
 4. letecké stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice,
 5. pohyblivé pozemní stanice:
  1. čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL, a jedna číslice (v radiotelefonním a radiotelegrafním provozu); jako třetí písmeno není možno použít písmena G, H, L, O, U a V, nebo
  2. písmena OL a čtyři číslice (v radiotelefonním provozu),
 6. lodní stanice:
  1. pouze s radiotelefonním provozem: dvojice písmen OL následovaná čtyřmi číslicemi nebo jedním písmenem a čtyřmi číslicemi,
  2. ostatní: čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jako třetí se používá u námořních lodí písmeno G nebo H a u vnitrozemských plavidel písmeno L, O, U nebo V,
 7. stanice na lodních záchranných člunech: volací značka lodi, jejíž jsou čluny součástí (mateřská loď), a dvě číslice,
 8. letadlové stanice:
  1. pět písmen, z nichž první dvě jsou OK a další tři písmena jsou shodná s písmeny rejstříkové značky letadla,
  2. sedm znaků shodných s rejstříkovou značkou letadla, z nichž první dva jsou písmena OK, další tři znaky jsou písmena a poslední dva znaky číslice,
  3. šest znaků, z nichž první dva jsou písmena OK a další čtyři číslice pro kluzáky nebo větroně (případně i s pomocným motorem), nebo
  4. šest znaků, z nichž první tři jsou písmena OKA a další tři číslice pro kluzáky nebo větroně (případně i s pomocným motorem).
 9. stanice letadlových záchranných člunů: volací značka letadla, jehož jsou čluny součástí (mateřské letadlo), a jedna číslice,
 10. stanice amatérské radiokomunikační služby: OK0 až OK9 a jedno, dvě nebo tři písmena, nebo OL0 až OL9 a jedno nebo více písmen nebo číslic, přičemž
  1. volací značky začínající OK0 a jedno, dvě nebo tři písmena se přidělují neobsluhovaným stanicím,
  2. volací značky začínající OK1 a OK2 a trojice písmen, začínající písmeny K,O nebo R, se přidělují klubovým stanicím,
  3. volací značky začínající OK1 až OK7 a dvě nebo tři písmena, s výjimkou znakové kombinace uvedené v bodě 2, se přidělují stanicím jednotlivců, které jsou držiteli průkazu odborné způsobilosti HAREC operátora třídy A,2)
  4. volací značky začínající OK8 a dvě nebo tři písmena se přidělují cizím státním příslušníkům vysílajícím z území České republiky,
  5. volací značky začínající OK9 a tři písmena se přidělují stanicím jednotlivců, které jsou držiteli průkazu odborné způsobilosti NOVICE operátora třídy N,
  6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby v rámci krátkodobých oprávnění,
  7. volací značky začínající OK1 až OK7 nebo OL0 až OL9 a jedno písmeno se přidělují pouze pro účely mezinárodních amatérských závodů.

(4) Volací značka stanice amatérské radiokomunikační služby přidělená dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělena jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění.

§ 10
Národní volací značka

(1) Národní volací značka se přidělí provozovateli stanice při provozování radiokomunikační služby výlučně na území České republiky.

(2) Národní volací značku tvoří

 1. kombinace písmen, popřípadě písmen a číslic, odlišná od kombinace používané ve volacích značkách mezinárodních, přičemž lze použít
  1. písmena: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,
  2. číslice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
 2. jednoslovný výraz, za nímž může následovat číslice; jako slovní výraz nelze použít slovo vulgární nebo matoucí, nebo
 3. název stanice, místní název nebo jméno provozovatele, za nimiž mohou následovat číslice.

(3) Používá-li provozovatel stanice více než jeden kmitočet, lze pro každý kmitočet přidělit odlišnou volací značku.

§ 11
Zvláštní volací značka

(1) Zvláštní volací značka se přidělí na žádost provozovatele letadlové nebo lodní stanice, anebo pro zvláštní charakteristické signály nebo jiné charakteristické znaky vysílání.

(2) Zvláštní volací značku tvoří

 1. u letadlových stanic
  1. mezinárodní volací značka letadlové stanice, jíž předchází buď radiotelefonní zkratka provozovatele letadla nebo označení typu letadla,
  2. radiotelefonní zkratka provozovatele letadla, za níž je zařazeno pořadové číslo letu, nebo
  3. rejstříková značka, popřípadě zvláštní značka letadla,
 2. u lodních stanic zvláštní značka plavidla, jíž může být i jméno plavidla, které může předcházet označení druhu plavidla.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr: Mlynář v.r.


Poznámky pod čarou:

1) Vyhláška č.156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
2) Vyhláška č.157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti.


Příloha k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

Hláskovací tabulka

Písmeno

Česky

Anglicky
[výslovnost]

A

Adam

Alpha [alfa]

B

Božena

Bravo [brávou]

C

Cyril

Charlie [čárli]

Č

Čeněk

-

D

David

Delta

Ď

Ďáblice

-

E

Emil

Echo [ekou]

F

František

Foxtrot

G

Gustav

Golf

H

Helena

Hotel [houtel]

CH

Chrudim

-

I

Ivan

India [indja]

J

Josef

Juliett [džúljet]

K

Karel

Kilo [kílou]

L

Ludvík

Lima

Ľ

Ľubochňa

-

M

Marie

Mike [majk]

N

Norbert

November [novembr]

Ň

Nina

-

O

Oto (Otakar)

Oscar [oskr]

P

Petr

Papa [papá]

Q

Quido [vysl. Kvído]

Quebec [kvíbek]

R

Rudolf

Romeo [roumiou]

Ř

Řehoř

-

S

Svatopluk

Sierra

Š

Šimon

-

T

Tomáš

Tango [tengou]

Ť

Těšnov

-

U

Urban

Uniform [júnyfórm]

V

Václav

Victor [vyktr]

W

Dvojité V

Whisky [visky]

X

Xaver

X-Ray [eksrej]

Y

Ypsilon

Yankee [jenky]

Z

Zuzana

Zulu [zúlú]

Ž

Žofie

-